Breaking News
Home / Mantras / Shiva Panchanana Stotram

Shiva Panchanana Stotram

Lord Shiva worshipped as a Linga rupa.Linga have five faces.Names of Face i.e Sadyojat,Vamdev,Aghoraa,Tatpurush and Îshana.FourFaces faces around four directions of Linga.Fifthface faces the up side of linga.

Stotram

Praleyachala mindu kunda davalam goksheera phena prabham,
Bhasmabhyanga mananga deha dahana jwaala valee lochanam,
Vishnu brahmarul ganarchitha padanjargwedha nadhodhayam,
Vandeham sakalam kalanga rahitham Sthanormukham paschimam., 1

Gouram kumkuma pangilam suthilakam vyapandu ganda sthalam,
Broovikshepa kadaksha veekshshana lasad samsaktha karnodhphalam,
Snighdham bimbaphaladharam prahasitham neelala kalamkrutham,

Samvarthagni thadith prathaptha kanaka praspardhi thejo mayam,
Gambeera dhwani sama veda janakam thamradharam sundaram,
Ardhendu dhyuthi phaala pingala jata bhara prabhadhoragam,
Vande sidha surasurendra namitham poorvam mukham soolina., 3

Kalabhra bramaranjana dhyuthi nibham vyavartha pingekshanam,
Karnodhbasitha bhoghi masthaka maniprothphulla damshtrakuram,
Sarpa prothaka pala shukthisaka lavyakeernasachhekaram,
Vande dakshina meswarasya vadanachaadharva vedhodhayam., 4

Vyaktha vyaktha niroopitham cha paramam shad thrimsa thathwadhikam,
Thasmad uthara thatwa maksharamithi dheyyam sada yogibhi,
Omkaaradhi samastha manthra janakam sookshmadhi sookshmam param,
Vande panchamamneeswarasya vadanam Kham vyapi thejo mayam., 5

Yethani pancha vadananbi Maheswarasya,
Ye keerthayanthi purusha sathatham pradoshe,
Gachanthi they Shiva purim ruchirair vimanai,
Kredanthi nandana vane saha loka palai.

error: Content is protected !!