Breaking News
Home / Mantras / Shiva panchakshara stotram

Shiva panchakshara stotram

Nagendra haraya Trilochanaya,
Basmanga ragaya maheswaraya,
Nithyaya shudhaya digambaraya,
Tasmai nakaraya namashivaya., 1

Mandakini salila chandana charchithaya,
Nandeeswara pramadha nadha maheswaraya,
Mandra pushpa bahu pushpa supoojithaya,
Tasmai makaraya namashivaya., 2

Shivaaya gowri vadanara vinda,
Sooryaya daksha dwara naasakaya,
Sri neela kantaya vrisha dwajaya,
Tasmai sikaraya namashivaya., 3

Vasishta kumbhodhbhava gowthamadhi.
Munendra devarchitha shekaraya,
Chandrarka vaiswanara lochanaya,
Tasmai vakaraya namashivaya., 4

Yaksha swaroopaya jada dharaya,
Pinaka hasthathaya sanathanaya,
Divyaya devaaya digambaraya,
Tasmai yakaraya namashivaya., 5

Phalasruthi

Panchaksharamidham punyam,
Ya padeth Shiva sannidhou,
Shivaloka maapnothi,
Shive na saha modathe.

error: Content is protected !!