Breaking News
Home / Ashtakams / Shiva nama malyashtakam

Shiva nama malyashtakam

Hey Chandrachooda, madanaththaka soola pane,
Sthano gireesa,girijeesa, mahesa shambho,
Bhoothesa,bheethi bhaya soodhana mamanadham,
Samsara dukha gahana jagadeesha raksha., 1

Hey Parvathi hrudaya vallabha Chandra moule,
Bhoothadhipa pramadhanadha gireesachapa,
Hey Vamadeva bhava Rudra pinakapane,
Samsara dukha gahana Jagadeesha raksha., 2

Hey Neelakanda vrushbhadwaja pancha vakthra,
Lokesa seshavalaya pramadhesa sarva,
Hey durjate pasupathe girijapathe maam,
Samsara dukha gahana Jagadeesha raksha., 3

Hey Viswanatha, shiva shankara deva deva,
Gangadhara pramadhanayaka nandikesa,
Baneswarandhakaripo, hara loka nadha,
Samsara dukha gahana Jagadeesha raksha., 4

Varanasi purapathe, manikarnikesa,
Veeresa dakshamakhakala vibho ganesa,
Sarvagna sarva hrudayaika nivasa nadha,
Samsara dukha gahana Jagadeesha raksha., 5

Sriman maheswara krupamaya, hey dayalo,
Hey vyomakesa sithikanda ganathinadha,
Basmanga raga nrukapala kapalamala,
Samsara dukha gahana Jagadeesha raksha., 6

Kailasa sailavinivasa, vrushakape, hey,
Mruthyunjaya trinayana, trijanan nivasa,
Narayanapriya madhapaha shakthinadha,
Samsara dukha gahana Jagadeesha raksha., 7

Viswesa viswabhavanajitha viswaroopa,
Viswathmaka tribhuvanaika gunabhivesa,
Hey Viswabandhu karunamaya dheena bandho,
Samsara dukha gahana Jagadeesha raksha., 8

error: Content is protected !!