Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Shiva Kama Sundari ashtakam

Shiva Kama Sundari ashtakam

1.Pundareeka pura Madhya vasinim,
Nrutha raja saha dhgarminim,
Adhri raja thanayaam,
Dhine dhine chinthayami Shivakama Sundarim.

2.Brahma Vishnu dhama deva poojitham,
Bahu sreepadma suka vathsa Shobitham
Bahuleya kalapana nathmajam,
Dhine dhine chinthayami Shivakama Sundarim.

3.Veda seersha vinutha aathma vaibhavam,
Vanchithartha phala dhana thathparam,
Vyasa soonu mukhathaparchitham,
Dhine dhine Chinthayami Shivakama sundarim

4.Shodasarna para devatham Umam,
Pancha Bana anisa yothbhava Veshanaam,
Parijatha tharu moola Mandapam,
Dhine dhine Chinthayami Shivakama sundarim

5.Viswayonim amalam Anuthamam,
Vag vilasa phaladham vichakshanam,
Vari vaha sadhrusa lambaram,
Dhine dhine Chinthayami Shivakama sundarim

6.Nandikesa vinutha athma vaibhavam ,
Swa namamanthu japakruth sukha pradam,
Nasa heena pathatham , nadeswarim,
Dhine dhine Chinthayami Shivakama sundarim

7.Some surya hutha bukthabhir lochanam ,
Sarva mohna kareem sudheedinaam,
Thri varga paramathma soukhythaam,
Dhine dhine Chinthayami Shivakama sundarim

8.Pundareeka charana rishina krutham stotram,
Yethath anwaham padanthi ye ,
Pundareeka pura nayikam ambikam,
Ya drushtim akilam maheswari.

error: Content is protected !!