Breaking News
Home / Mantras / Shiva jaya jaya kara stotram

Shiva jaya jaya kara stotram

1.Spatika prathibhata , kante virachitha kalimala shanthe,
Shiva Shankara, Shiva Shhankara , jaya Kailasapathe

2.Gangadhara pingala jata hrutha saranagatha sankata,
Shiva Shankara, Shiva Shhankara , jaya Kailasapathe

3.Bala sudhakara shekara bala lasad vaiswanara,
Shiva Shankara, Shiva Shhankara , jaya Kailasapathe .

4.Padma dalayatha lochana druda bhava bandhana mochana,
Shiva Shankara, Shiva Shhankara , jaya Kailasapathe

5.Manda madhura hasa vadana , nirjitha dir lasitha madana,
Shiva Shankara, Shiva Shhankara , jaya Kailasapathe

6.Sanakadhika vandhya charana , dusthara bhava Sindhu tharana,
Shiva Shankara, Shiva Shhankara , jaya Kailasapathe

7.Lalitha bala gajanana kalitha maha pithru kanana,
Shiva Shankara, Shiva Shhankara , jaya Kailasapathe

8.Sachid gana sukha sagara leela peeta mahagara,
Shiva Shankara, Shiva Shhankara , jaya Kailasapathe

9.Girija aslisshtardha thano. Kalpitha giriraja dhano,
Shiva Shankara, Shiva Shhankara , jaya Kailasapathe

error: Content is protected !!