Breaking News
Home / Mantras / Shiva Akshara Mala Stotram

Shiva Akshara Mala Stotram

1.Adbutha vigraha, Amaradheeswara ,
Aganitha Guna gana , amitha Shiva

Hara Samba sada Shiva, Samba sadashiva ,
Samba sada shiva , Samba shiva.

2.Anandamrutha , aasritha rakshaka ,
Athmananda Mahesa Shiva

3.Indhu kaladhara indrdhi priya,
Sundara roopa suresa Shiva.

4.Eesa suresa , mahesa , jana priya,
Kesava sevitha keerthi shiva

5.Uragadhi priya uraga vibhooshana ,
Naraka vinasa natesa Shiva

6.Urjitha danava nasa , parathpara,
AArjitha papa vinasa shiva

7.Rig veda sruthi mouli vibhooshana,
Ravi chandragni trinethra shiva

8.ruoupamanadhi prapancha vilakshana,
THapa nivarana thathwa shiva

9.Lliswaroopa sahasra karothama ,
Vaageeswara vara desa shiva.

10.LLuthadheeswara roopa priya Hara,
Vedantha priya Vedhya shiva

1

1.Yekaneka swaroopa Sada Shiva,
Bhogadhi Priya poorna shiva

12.Iyswaryasraya chinmaya chilghana ,
Sachidananda suresa Shiva.

13.Omkara Priya , uraga vibhooshana,
Hreemkara Priya, eesa Shiva,

14.Ourasa lalitha , anthaka nasana ,
Gouri sametha gireesa shiva .

15.Ambaravasa , Chidambara nayaka,
Dumburu Narada sevya Shiva.

16,Aahara Priya ashta digeswara ,
Yogi hrudhi Priya vasa Shiva.

17.Kamalasana , Kailasa nivasaka,
Karuna sagara Kasi Shiva.

18.Khadga soola mruga jada dhanurdhara,
Vikrama roopa Viswesa Shiva

19.Gangadhara hara vallabha Sankara ,
Gana hitha Sarva janesa Shiva.

20. Gathaka Panchama pathaka Nasana ,
Dheena jana Priya dheeptha Shiva.

21.Ngatha swaroopananda Janasraya ,
Veda swaroopa Vedhya Shiva.

22.Chanda vinasana , sakala jana Priya ,
Mandalaadheesa mahesa Shiva.

23.Chathra kireeta sukundaladhi Priya ,
Puthra Priya Bhuvanesa Shiva

24.Janma jaraa mruthyaadhi vinasana,
Kanmasha rahitha kaaseesa Shiva

25.Jangarasraya brugeerati Priya,
Ongaresa Viswesa Shiva

26.Jnanajnana vinasana nirmala ,
Dheena jana Priya Deeptha Shiva.

27.Tanka swaroopa sahasra karothama ,
Vagheeswara vara desa shiva

28.Takkadhyayudha sevitha sura gana,
Lavanyamrutha lasitha shiva.

29.Damba vinasana Dundu vibhooshana,
Ambara vasa Chidesa shiva.

30.Dam Dam Damaruka daruna nischala ,
Dundu Vinayaka sevya Shiva

31.NaNa mani gana , bhooshana nirguna ,
Natha jana pootha sanadha Shiva

32.Thathwamasyadhi vakhya swaroopa,
Nithya swaroopa nijesa shiva

33.Sthavara jangama bhuvana vichakshana,
Thapa nivarana Thathwa shiva

34.Dandhi vinasana dalitha manomaya,
Chandana lepitha charana Shiva.

35.Darinee dhara shubha dawala vilasaka,
Dhandhadhi Priya Dhama Shiva

36.Nalina vilochana natana manohara ,
Alikula bhooshana amitha Shiva

37.Parvathi nayaka pannaga bhooshana,
Paramananda Paresa Shiva

38.Phala vilochana bhanu kotio prabha,
Halahala dhara Amitha Shiva

39.Bandha vimochana brahathee pavana ,
Skandhadhi Priya Kanaka Shiva

40.Bhhasma vilepana Bhava bhaya mochana,
Vismaya roopa viswesa Shiva

41.Manmadha nasana Madhupana Priya ,
Charma vilepana SAkshi shiva

42.Yathi jana hrudayanthaadhi nivasaka,
Vidhi vishnwadhi suresa Shiva

43.Rameswara pura Ramana mukhambuja,
Someswara sukruthesa Shiva

44.Lankadheeswara sevitha sura gana,
Lavanyamrutha laasitha Shiva.

45.Varadha bayankara Vasuki bhooshana,
Vanamaaladhi Vibhoosha Shiva

46.SAntha swaroopa sahasrakarothama,
Vagheeswara vara desa shiva

47.Shanmukha Janaka surendra jana Priya,
Shadgunyadhi sametha Shiva.

48.SAsararnava nava nasana saswatha ,
SAdhu jana Priya vasa shiva

49. Hara Purushothama Advaithamrutha ,
Mura ripu sevya mrudesa Shiva

50.Laalitha bhaktha janeswara ,
Kalinateshvara kama shiva

51.Akshara mala Priya Sundara sakshath ,
SWamin Amba sametha Shiva

error: Content is protected !!