Breaking News
Home / Arati / Shiridi Sai Baba Madhyan Aarati

Shiridi Sai Baba Madhyan Aarati

1. Pancharati
Gheuniya Pancharati, Karu Babansi Arati
Karu Saisi Arati, Karu Babansi Arati
Utha utha ho bandhava. Ovalu ha rakhumadhava
Sai Ramadhava. Ovalu ha rakhumadhava
Karuniya Sthira Mana Pahu gambhira he dhyana
Sai ce he dhyana Pahu gambira he dhyana
Krsnanatha datta-Sai. Jado citta tuje payi
Citta Deva Payi. Jado citta tuje payi.

2. Arati Saibaba
Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali
Dyava dasa visava, bhakta visava
Aarti…
Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa janan davi
Nija dola Sriranga. Dola Sriranga
Aarti…
Jaya mani jaisa bhava. Tayataisa anubhava Davisi dayaghana
Aisi tuzi he mava, tuzi he mava
Aarti…
Tumace nama dhyata. Hare Sansruthivyatha
Agadha Tava karani. Marga davisi anatha, davisi anatha
Aarti…
Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma sachara
Avatirna zalase Svami Datta Digambara, Datta Digambara
Aarti…
Athan Divasa Gurvari.Bhakta kariti vari
Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari
Aarti…
Maza nijadravya theva, Thava carana-raja-seva
Magane heci aata, Tumhan devadideva, devadideva
Aarti…
Ichita Dina chatak Nirmala toya nijasukha
Pajaven Madhava Ya Sambhala apuli bhaka, apuli bhaka
Aarti…Jaya Deva
Jaya Deva Jaya Deva Datta Avadhuta, O Sai Avadhuta
Joduni kara thava carani thevito mata
Jaya Deva, Jaya Deva…
Avatarasi tu yeta dharmate glani nasti kannahi tu lavisi nijabhajani
Davisi nana lila asankhya rupani, Harisi dinance tu sankata dinarajani
Jaya Deva, Jaya Deva…
Yavana-svarupi ekya darsana tva didhale, Samshaya nirasuniya tadadvaita ghalavile
Gopichanda Manda tvaci uddharile, Momina vansi janmuni lokan tariyale
Jaya Deva, Jaya Deva…
Bheda na tattavi Hindu-yavananca kahi, Davayasi zala punarapi naradeh
Pahasi premane tu Hindu yavanahi, Davisi atmatvane vyapaka ha Sai
Jaya Deva, Jaya Deva…
Deva Sainatha tvatpadanata vhave, Paramaya mohita janamocana zani vhave
Tvakrpaya sakalance sankata nirasave, Desila tari de tvadyasa Krsnane gave
Jaya Deva, Jaya Deva…

3. Siradi maze Pandharapura
Siradi Maze Pandharapura. Sai Baba Ramavare
Baba Ramavara. Sai Ramavara
Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga
Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga
Yaho yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana
Babansi vandana, Saisi vandana
Ganu mhane Baba Sai. Dhava pava mazi ai
Pava maze ai. Dhava pava mazi ai

4. Ghalina lotangana
Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze
Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama
Tvameva mata ca pita tvameva, Tvameva bandhusca sakha tvameva
Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam mama, Deva Deva
Kayane Vaca manasendriyairva. Budhyatmanava prakriti svabhavat
Karomi yadyatsakalam parasmai. Narayanayeti samarpayami
Acchutam keshavam ramanarayanam
Krishnadamodaram vasudevam harim
Sridharam Madhavam Gopikavallabham
Janakinayakam Ramacandran bhaje

5. Namasmarana
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

6. Puspanjali
Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan
Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah
Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe
Sa me kamanka makamaya mahyam Kamesvaro vaisravano dadhatu
Kuberaya Vaisravanaya Maharajaya Namaha
Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah
Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti
Tadapyesa slok’bhi gito marutah parivestaro
Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti
Sri Narayana Vasudeva
Sachidananda Sadguru Sainatha
Maharaja Ki Jaya.

7. Namaskarastaka
Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te kase re namve
Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Sainatha
Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave
Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri Sainatha
Vase jo sada davaya santa lilaDise ajnya lokanpari jo jananla
Pari antari jnana kaivalyadata. Namaskara sastanga Sri Sainatha
Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca
Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha
Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala
Mukhi ghala preme khara grasa ata. Namaskara sastanga Sri Sainatha
Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti
Prayagadi tirthe padi namrahota. Namaskara sastanga Sri Sainatha
Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali citsavarupi milali
Kari rasakrida save Krsnanatha. Namaskara sastanga Sri Sainatha
Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave
Bhavi Mohaniraja ha tari aata. Namaskara sastanga Sri Sainatha

8. Aisa yei Ba
Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu
Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba
Kasi Snana Japa, prathidivasi. Kohlapura bhiksesi
Nirmala nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi. Aisa yei ba
Zoli lombatase vama kari. Trisula damaru-dhari
Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari Aisa yei ba
Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba
Nagajata muguta sobhato matha. Aisa yei ba
Tatpara tuzya ya he dhyani. Aksaya tyanche sadani
Lakshmi vasakari dinarajani. Raksisi sankata varuni Aisa yei ba
Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya
Purnanandha sukhe hi kaya. Lavisi hariguna gaya
Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu
Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba

9. Sri Sainatha Mahimna Stotrama
Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum
Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham
Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam manovaggatitam munirdhyanagamyam
Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam, namamisvaram sadgurum sainatham
Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapada-sritanam svabhaktipriyanam
Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram sadgurum sainatham
Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam titka mapya priyam tam
Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram sadgurum sainatham
Sada kalpavrksasya tasyadhimule bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam
Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam tam, namamisvaram sadgurum sainatham.
Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam
Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham
Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih
Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam, namamisvaram sadgurum sainatham.Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam sambhavam ramameva vathirnam
Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram sadgurum sainatham
Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada
Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah
Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho
Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama.
Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum
Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya myahamaharnisam-muda
Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram tava sainatha
Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu
Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam
Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje makarandalubdhah
Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada saroja darsanat
Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe
Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya
Sansara janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti.Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada
Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam
Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih
Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita
Govindasuriputrena Kasinathabhidhayina
Upasanityupakhyena Sri Sai Gurave’ rpita

1

0. Puspanjali
Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan
Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah
Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe
Sa me kamanka makamaya mahyam Kamesvaro vaisravano dadhatu
Kuberaya Vaisravanaya Maharajaya Namaha
Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah
Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti
Tadapyesa slok’bhi gito marutah parivestaro
Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti
Sri Narayana Vasudeva
Sachidananda Sadguru Sainatha
Maharaja Ki Jaya.

11. Prarthana
Karacharanakrtam vakkayajam karmajam va
Sravananayanajam va manasam va’ paradham
Viditamaviditam va sarvametatksamasva
Jaya Jaya karunabdhe Sri Prabho Sainatha
Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai
Aum Rajadhiraja Yogiraja
Parabrahma Sainatha Maharaja
Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai.

error: Content is protected !!