Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Shatru Vasya Maruthi Manthra

Shatru Vasya Maruthi Manthra

By chanting this mantra daily will get lord Hanuman Anugraha.

Mantra

Om namo bhagawathe vichithra veera Hanumathe pralaya kala anala prappojwalanaya, Anjani Garbha samboothataya

Prakata Vikrama veera daithya dhanava yaksha raksho gana graha bandhanaya,
Bhootha graha bandhanaya, Pretha graha bandhanaya, Pisacha graha bandhanaya, Sakini Dakini graha bandhanaya, kakini kamini graha bandhanaya, Brahma graha bandhanaya, Brahma Rakshasa graha Bandhanaya, chora graha bandhanaya Maricha graha Bandhanaya,

Yehi yehi, aagacha, agacha, Aavesaya, aavesaya, mama hrudhaye pravesaya pravesaya,

Sphum, sphu,Prasphura, prasphura, sathyam kadhaya

Vyagra mukha bandhana, sarpa mukha bandhana, Raja mukha bandhana, Naree mukha bandhana, Sabhaa mukha bandhana, Shathru mukha Bandhana, Sarva mukha Bandhana

Lankaa prasada bhanjana, Amookam may vasamanaya, Kleem, kleem, kleem, Hreem, sreem sreem, Rajanaam vasamanaya
Sreem hreem kleem strhiya aakarshaya Aakarshaya, Shathroon mardhaya, mardhaya, Maraya, maraya, choornaya, choornaya
Khe Khe Sri Ramachandragnaya mama karya sidhim kuru kuru, Om hraam, hreem Hrom, Hraim, Hrom, Hrah phat swaha
Om hraam, hreem Hrom, Hraim, Hrom, Hrah phat swaha
Yeka dasa satha varam Japithwa sarva shathroon vasamanayathi Nanyadha ithi

error: Content is protected !!