Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Sharada Stotram

Sharada Stotram

Namasthe Sharade devi, Kashmeera pura Vasini,
Thwam aham prathaye nithyam, vidhya dhanam cha dehi may., 1

Ya Shradha, dharana medha, vagh devi vidhi vallabha,
Bhaktha jihwagra sadhana shamadhi guna dhayini., 2

Namami Yaminim nadha lekha alankrutha kunthalam,
Bhavaneem bhava santhapa nirvapana sudha nadheem., 3

Bhadra kalyai namo nithyam sarasvathyai namo nama,
Veda vedanga vedantha vidhya sthanebhya eva cha., 4

Brahma swaroopa paramaa jyothi roopa sanathani,
Sarva vidhyadhi devi ya thasyai vanyai namo nama., 5

Yaya vinaa jagat sarva sasva jeevan mrutham bhaveth,
Jnanadhi devi ya thasyai saraswathyai namo nama., 6

Yaya vinaa jagat sarvam mooka munmathavad sadaa,
Ya devi vaghadhishtathri thasyai vanyai namo nama,., 7

error: Content is protected !!