Breaking News
Home / Mantras / Shanmuga Shodasam

Shanmuga Shodasam

Bhava thapa vimochana Thath parane,
Mama manasa kamitha dayakane,
Shiva sambhava bhaktha jana priyane,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 1

Pramdhathipa nandana, dheera mathe,
Satha chandra samanana bhaya nidhe,
Sura sanchya vairi kulanthakane,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 2

Sakaladhi vinasa kovidhane,
Sanakhadhi maha muni sevithane,
Pazhani giri vasa sushobithane,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 3

Shikhi vahana rathna vibhooshithane,
Shubha dayaka bhaktha janarchithane,
Saranasraya papa vimochanane,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 4

Gana nayaka sodhara Sri Guhane,
Sugunathmaka nithya niramayane,
Sura bhandawa mangala dhayakane,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 5.

Kali dosha vinasa, nirmalane,
Puli vahana sodhara, vel Muruga,
Sura sanchaya sevitha, punyamathe,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 6

Madhananthaka nandhana, chinmyane,
Kadanapaha, bandhoora, visruthane,
Sukruthathmaka, pankaja lochanane,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 7

Gananeeya charithra pavithra mathe,
Gana nayaka Manmatha sannibhane,
Rana lola, valari supoojithane,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 8

Rajaneesa kaladhara nandanane,
Kamalasana sevitha viswa pathe,
Sakalasraya bhaktha manovasathe,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 9

Akhileswara, padma vilochanane,
Nikhilamaya nasana, Thathwamathe,
Sukhadayaka, Chinmaya charuruche,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 1

0

Vara dhayaka thathpara sreshtamathe,
Suranayaka Mangala vigrahane,
Karunakara Narada sevithane,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 11

Jaya deva dhayapara, sathgunane,
Jaya bhakthaparayana, Chinmayane,
Jaya pankaja sambhava poojithane,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 12

Jaya bhaktha janagruha dhana mathe,
Jaya dhoorjati nandana shuddha mathe,
Jaya shathru vinasana sathyamathe,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 13

Jaya kukkuda kethana Veera, namo,
Jaya muppura vairi thanuja nama,
Jaya deena krupakara deva nama,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 14

Jaya thunga jada dhara puthra namo,
Jaya nirmala vishrutha deva nama,
Jaya kanmasha nasana dheera nama,
Paripahi parath para Shanmukha maam.., 15

Ajitham Jayadham varadham shubhadham,
Yathi sevya manohara shad vadanam,
Sura dhanava sevitha punyamathim,
Kalayami parathpara meesa sutham.., 16

error: Content is protected !!