Breaking News
Home / Mantras / Shankarashtakam

Shankarashtakam

Seersha jata gana bharam, garalaharam, samastha samharam,
Sri Kailasa viharam param bhava varidheraham vandhe., 1

Chandra kalojjwalaphalam kantavyalam jagathrayee palam,
Krutha nara masthakamalam kalam kalasya komalam vande., 2

Kopekshna hatha kamam, swathmaramam nagendrajavamam,
Samsruthi soka viramam shyamam kantena karanam vande., 3

Kati thata vilasitha nagam, ganditha yagam, mahadbutha thyagam,
Vigatha vishaya rasa ragam, bhagam yagneshu vibhratham vande., 4

Tripuradhikadhanu jantham, girija kantham,sadaiva samsantham,
Leela vijitha kruthantham, bhantham, swandeshu dehinam vande., 5

Surasaridhaplutha kesam tridasa kulesam hrudhalayaavesam,
Vigatha sesha klesam, desam sarveshta sampadam vande., 6

Karathala kalitha pinakam, veegatha jarakam, sukarmaanaam pakam,
Para pada veethavarakam nakam gamapuga vanditham vande., 7
.
Bhoothi vibhusitha kayam, dustharamayam, vivarjithapayam,
Pramadha samooha sahayam sayam prathar nirantharam vande., 8

Yasthu padashtaka medhath Brahmanandena nirmitham nithyam,
Padathi samahitha chetha prapnothyanthe sa saivameva padam., 9

error: Content is protected !!