Breaking News
Home / Mantras / Shankara Krutha Gangashtakam

Shankara Krutha Gangashtakam

Bhagawathi thava theere neeramathrasanoham,
Vigatha vishaya thurshna krishnamaradhayami,
Sakala kalusha bhange swarga sopana sange,
Tharala thara tharange Devi gange praseedha., 1

Bhgwathi bhava leela mouli male thavambha,
Kana manu parimaanam pranino yeesprusanthi,
Amara nagara naari chamara grahineenaam,
Vigatha kali kalamkatham kam anke lutanthi., 2

Brahmandam ghandayanthi hara sirasi jata valli mullasayanthi,
Swarlokadha pathanthi kanaka giri guha ganda shailal skhalanthi,
Kshoni prushte lutanthi duritha chaya chamoo nirbharam bhathsayanthi,
Padhadheem poorayanthi sura nagara sarith pavani na punathu., 3

Majja mathanga kumbhachyuthamadhira moda mathali jaalam,
Snanai sidhangananaam kucha yuga vigalath kanku masangapingam,
Sayam prathar muneenaam kusa kusuma chayai channatheerasthaneeram,
Payanno gangamamba karikalabhakaraakrantharamhastharagam., 4

Aadhaavaadhi pithamahasya niyama vyapara pathrejalam,
Paschath pannaga sayino bhagwatha padhodhakam pavanam,
Bhooya shambhu jata vibhooshana mani jjahnor maharsheriyam,
Kanya kalmasha nasini bhagwathi bhagiradhi drusyathe., 5

Shailendra deva tharini nijjale majja jjanotharinee,
Paaravaara viharinee bhava bhaya sreni samuthsarini,
Seshaheanukarini harasirovallidalakaarini,
Kasi prantha viharini, vijayathe ganga manoharini., 6

Kutho veechir veechisthava yadhi gatha lochanapadham,
Thwamaapeethaa peethambarapuranivasam vitharasi,
Twaduthsange gange pathathi yadhi kayasthanubrutham,
Thadha maatha shathakratha vapadhalaabhopyathi laghu., 7

Gange trilokya sare sakala sura vadhoodhowtha vistheerna thoye,
Poorna brahma swaroope haricharanajoharini swarga margay,
Prayachitham yadhi syathava jala kanika brahma hathyadhi pape,
Kasthwam sthothum samartha trijagadagahare devi gange praseedha., 8

Matha Jahnavi shambhu sanga valithe moulou nidhayanjaleem,
Thwathere vapushavasana samaye na rayanangri dhwayam,
Saa anandam smaratha bhavishyathi may prana prayanathsavo,
Bhooyath bhakthi ravichutha hari haradwaithathmika saswathi., 9

Gangashtakamidhampunyam ya padeth prayatho nara,
Sarva papavinirmuktho Vishnu lokam sa gachathi., 1

0

error: Content is protected !!