Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Shakthi Mahimna Stotram

Shakthi Mahimna Stotram

Mathasthe mahimaa vakthum Shivenaapi sakyathe,
Bhkthyaaham sthothumichami praseeda mama sarvadhaa., 1

Srimaatha sthripure parathpare devi trilokeemahaa,
Soundaryarnava mandhanoth bhava sudhaa prachurya varnojjwalam,
Udhyathbhanu sahasra noothana japa pushpa prabham they vapu,
Swanthe may trikona nilayam jyothirmay am vangmayam., 2

Aadhikshantha samastha varna sumani prothe vithanaprame,
Brahmadhi prathimaabhikeelitha shadatharabhja kakshonnathe,
Brahmandabhja mahamane janani they moorthim bhaje chinmayeem,
Soushumnayatha peethapankaja maha Madhya trikona sthithaam., 3

Yaa balendu divakarakshi madhuraa ya raktha padmasana,
Rathnakalpa virajithanga lathikaa poornendu vakthrojjwala,
Akshasthrak sruni pasa pusthaka karaa ya bala bhanu prabhaa,
Thaam devim tripuraam shivam hrudhi baje abheeshtardha sidhhyai sadaa., 4

Vande vagbhava maindavathma sadrusam Vedadi vidhyaa giro,
Bhashaa desa samudhbhavaapasu gathaschandaamsi saptha swaraan,
Thaalaan pancha maha dwaneen prakatayathyathma prakaasena yath,
Thatdwijam padavakya mana janakam Sri mathruke they param., 5

Trilokyasphuta manthra thanthra mahimaa swathmokthi roopam vinaa,
Yadwijam vyavahara jala makhilam nasthyeya mathasthava,
Thajjaphya smarana prasaktha sumathi sarvagnatham praapya ka,
Sabdha brahma nivasa bhootha vadano nendardhhibhi spardhathe., 6

Mathraa yathra viraajatthe athivishadhaa thaam ashtadhaa mathrukaam,
Shakthim kundalineem chathur vidha thanum yas thathwavinmanyathe,
Sovidhyakhila janma karma durithaaranyam prabodhagninaa,
Bhasmikrutha vikalpajala rahitho matha padam thadwajeth., 7

Thathe madhyama bheeja mamba kalayam aadhithya varnam kriyaa,
Gnechchadhi manantha shakthi vibhva vyakthim vyanakthi sphutam,
Uthpathi sthithi kalpa kalpitha thanu swathma prabhavena yath,
Kaamyam Brahma hareeswaraadhi vibhudhai kamam kriya yojithai., 8

Kaamaan Kaaranathaam katthaana kanithaan kaayai rananthair mahi,
Mukhyai sarva manogathai rathigathaan manairanekai sphutam,
Kama krodha salobha moha mada mathsaryadhi shatkam cha yath,
Bheejam brajayathi pranoumi thadaham they sadhu kaameshwari., 9

Yad bhakthakhila kama poorana chana swathma prabhaavaam mahaa,
JJadyadwandha vidharanaika tharani jyothi prabodhapradham,
Yadhwaddeshu cha geeyathe sruthimukham mathra thryenomithi,
Sri vidhye thava sarva raja vasakruth thath kamarajam Bhaje., 1

0

Yathe devi tritheeya bheeja manila jwalaavalee sannibham,
Sarvaadhaaraa thureeyabheeja mapara brahmabhidhaasabdhidham,
Moordhanyaantha visarga bhooshitha mahoukaarathmakaam thathparam,
Sarvidroopamanya thulya mahima swanthe mama dhyothathaam., 11

Sarva sarvatha yeva sarga samaye karyeenyantharaa,
Thatha divya hrusheeka karmabhiriyam samvyasruvaanaa paraa,
Chakardha vyavahaara karana thanu shakthir jagad roopini,
Yad bheejathmagathaam gatha thava shive thannoumi bheejam param., 12

Agneendhu dhyumani prabhanjana dharaa neeranthara sthayenee,
Shakthir brahma hareesa vasava mukhaa marthyaa surathma sthithaa,
Srushta sthavara jangama sthitha mahaa chaithanya roopaa cha yaa,
Yad bheeja smaranena saiva bhavatheepradhurbhavathyambike., 13

Swathma sri vijithaja Vishnu maghava sri pooranaikavrutha,
Sadvidhyaa kavithaa vilasa llahari kallolini deepakam,
Bheeja yath tri guna pravruthi janakam brahmedhi yad yogina,
Santhaa sathya mupaasathe thadhiha they chithe dhadhe sripare., 14

Yekaikam thava mathruke paratharam samyogi vaayogi vaa,
Vidhyadhi prakata prabhava janakam jadyanthakarapaham,
Yannishtascha mahothpalasana maha Vishnu praharthradhayo,
Devaa sweshu vidhishwanantha mahima spoorthim dhadhatyeva thath., 15

Itham threenyapi moola vagbhava maha sri kama raja sphura,
Chakthyagni chathu sruthi prakatithanyuthkrushta kootani they,
Bhootharthu sruthi sankhya varna vidhithanya raktha kanthe Shive,
Yo jaanaathi sa yeva sarva jagatham srushti sthithi dwamsakruth., 16

Brahma yoni rama sureshwara surul lekhopi rukthai sthatha,
Marthandendu manoja hamsa vasudhaa, mayaabhi rutha sidhai,
Somambhu kshithi shakthibhi prakatithair bananga vedhai kramath,
Varnai srri shiva desikena vidhithaam vidhyaam thavabhasraye., 17

Nithyam yasthava mathrukakshara sakheem soubhaghya vidhyaam japeth,
Sampoojyakhila chakra raja nilayam sayam thanagni prabham,
Kamaakhyaam shiva nama thathwamubhayam vyapyathmanaa sarvatho,
Dheevyanthi miha thasya sidhi rachirath syath thwathswa roopaikathaa., 18

KavyaiRva padithai kimalpa vidhushaam jogushya mania puna,
Kim thai vyakarair vibho bhudhishaya kim vabhidhana sriya,
Yethairambha na bhobaveethi sukavi sthaavathava srimatho,
Yavathannu sari sareethi saraneem padabhjayo pavaneem., 19

Geham nakathi garvitha pravanathi stri sangamo mokshathe,
Dweshee mithrathi patakam sukruthathi thwath pada samsevanaath,
Mruthyur vaidhyathi dhooshanam sugunathi thwath pada samsevanaath,
Thwam vandhe bhava bheethi bhanjana kareem goureem gireesa priyaam., 20

Aadhyai ragni raveendu bhimbha nilayai rambha trilingathmabhir,
Misraraktha sitha prabhai ranupamair yushmadpadai sthai sthribhi,
Swathmothpadhitha kala loka nigamavasdhamaradhi thrayai,
Rudhbhootham nama kalayedhyasthe sa danyo budha., 21

Aadhyo jaapyathamartha vachakathaya rooda swara panchamaa,
Sarvothkrushtathamartha vachakathaya varna pavarganthaka,
Vakthruthwena mahaa vibhoothi saranisthwaadharago hrudhgathe,
Brumadhye sthitha ithyatha pranavathaa they geeyathe ambaagamai., 22

Gayathri sashirasthureeya sahitha sandhyaa mayeethyagamai,
Rakhyaathaa tripure thwameva mahathaam sarmapradha karmanaam,
Thathadarshena mukhya shakthirapi cha thwam brahma karmeshwaree,
Kartharhan purusho harischa savithaa budha shivasthwam Guru., 23

Anna praana mana prabhodha, paramanandhai shira, Paksha yuk,
Puchathma prakatai mahoupanishadhaam vaagmi prasidhee kruthai,
Kosai panchabhirebhi rambha bhavathi methath praleenamithi,
Jyothi prajwala dhujjwalathma chapalaam yo veda sa Brahma vith., 24

Sachit thathwamaseethi vakya vidhithai radhyatma vidhyaa shiva_,
Brahmakhyai rakhila prabhava mahithai sthathwai sthribhi Sad guro,
Thwad roopasya mukharavina vivaraath samprapya deekshaa matho,
Yasthwa vindathi thathwatha sthadaha mithyaarye sa muktho BHaved., 25

Sidhanthair bahubhi pramana gadithai ranyai ravidhyathamo,
Nakshthrair iva sarva mandha thamasam thavanna nirbhidhyathe,
Yavathe savitheva sammathamidham nodhethi viswanthare,
Janthor janma vimochanaikabhidhooram Sri Shambhavam Sri Shive., 26

Athamasou sakalendriyasraya mano budhayathibhi shochitha,
Karma badha thanur janincha maranam pritheethi yath karanam,
Thathe devi maha vilasa lahari divyayudhaanaam jaya,
Sthasman sad guru mapyudhebhya kalayethvameva chenmuchyathe., 27

Naanaa yoni sahasra sambhava vasajjathaa jananyakaatha,
Prakhyatha janakaa kiyantha ithi may sethsyanthi charge kathi,
Yetheshaam gananaiva nasthi mahatha samsara sindhor vidher,
Bheetham maam nithara manaya saranam rakshanukamparnidhe., 28

Dehakshobha karair vruthair bahgu vidhai danaischa homair japai,
Santhanait hayamedha mukhya sumakhai nana vidhair karmabhi,
Yath sankalpa kalpa jala malinam prapyam padam thasya they,
Dhooradeva nivarthathe paratharam matha padam nirmalam., 29
.
Panchasannija dehajaksharamayair nana vidhai dhathubhir,
Bahvarthai pada vaakya mana janakai rardhavinaa bhavithai,
Sabhiprayavadharsha kama phaladhai khyathai rananthairidham,
Viswam vyapya chidhatmanaamahamithyujjrumbhase mathruke., 30

Srichakram sruthi moola kosa ithi they samsara chakrathmakam,
Vikhyatham thadhadhishithakshara shiva jyothir mayam sarvatha,
Yethan manthramayathmikabhi rarunam sri sundareebhirvrutham,
Madhye bhaindhava simha peeda lallithe thwam Brahmavidhya Shive., 31

Bindu prana visarga jeeva sahitham bindu tribheejathmakam,
Shatkootaani viparyayena nigadeth tharithra balaaksharai,
Yebhi samputitham prajapya vihared prasada manthram param,
Guhyad guhya thamam sayoga janitham sad bhoga moksha pradam., 32

Aathamrarka sahasra deepthi paramaa soundarya saarai ralam,
Lokaatheetha mahodayai rupayathaa sarvopamaa gocharai,
Naanaa nargya vibhooshanai raganithair jaajwalyamaanaabhithas,
Thwam matha stthripura sundari kuru swanthe nivasam mama., 33

Sincha noopura pada kankana mahaa mudraa laksha rasaa,
Alankrutha pada pankaja yugam sri padu kaalamkrutham,
Udbaswan nakha chandra khanda ruchiram rajaj japa sannibham,
Brahmaadhi tri dasa surarchitha maham moordhni smaramyambike., 34

Aarakthacha vinathi mardhavayujaa nischaasahaaryena yath,
Kouseeyena vichithra sthanaghatithair mukthaphalai rujjwalai,
Koojaathkanchana kinkineebhi rabhitha sannaddha kancheegunai,
Radheeptham sunithambha bimbha marunam they poojyaam ambike., 35

Kasthuri ghanasara kumkumarajo gandhothkatais chandanair,
AAliptham mani maalayathiruchiram graiveya haaradhibhi,
Deepthamm divya vibhooshanair janani they jyothir vibhaswath kuch,
Vyaja swarna ghata dwayam harihara brahmaadhi peetham bhaje., 36

Muktharathna suvarna kaanthi kalithaisthe bahu valleraham,
Keyurothama bahu dhanda valayair hasthangulee bhooshani,
Sampruktha kalayaami heera mani man mukthaapalaakeelitha,
Greevaapatta vibhooshanena subhage kantam cha kambhoosriyam., 37

Thapthaswarna kruthoru kundala yugam manikhya mukthollasath,
Heera bdha mananya thulya maparam haimam cha chakra dwayam,
Shukraakaara nikara daksha mukthaphalam sundaram,
Vibhrath karna yugam namami lalitham nasagra bhagam, Shive., 38

Udhyathpoorna kala nidhi sree vadanam bhaktha prasannam sada,
SAmphullambhuja pathra chithra sushamaa dhikkara dakshekshanam,
Sanandam krutha mandahasa masakruth pradhurbhavath kouthukam,
Kundakara sudanha pakthi sashibhaa poorna smaramyambike., 39

Srungaaraadhi rasalayam tribhuvani maalyai rathulyairyutham,
Sarvangeena sadangaraga surabhi ssrimadvapur dheepitham,
Thamboolaruna phallavadhara yutham ramyam tripundram dhadhath,
Bhalam nandanachandanena janani dhyayami they Mangalam., 40

Jathi champaka kunda kesara maha gandhodhgirathnkethakee,
Neepasoka sireesha mukhya kusumai praothamsita dhoopithaa,
Anilanjana thulya matha madhoopa sreniva veni thava,
Srimatha srayatham madheeya hrudhyambhojaam sarojalaye., 41

Lekhalabhya vichithra rathna ghatitham haimam kiretothamam,
Muktha kanchana kinkini gana mahaa heera prabhadhojjwalam,
Chamcha chandra kala kalaapa mahitham devadru puspanchithair,
Mayai ramba vilambitham sashikaram bibra sirasthe bhaje., 42

Uthkshipthocha suvarn danda kalitham poornendu bimba kruthi,
Cchathram moukthika chithra rathna kachitham kshmoumamsukothamsitham,
Mukthajaalavilambitham sakalasam nana prasoonanchitham,
Chanroddamara chamarani dhadhathe Sridevi they swasthriya., 43

Vidhya manthra rahasya vin muni ganai klupthopachara archanaam,
Vedaadhi sthuthi geeyamana charitham Vedantha thathwathmikaam,
Sarvaastha khalu thuryatha mupagatha sthvadrasmidevya paraa,
Sthwaam nithyam samupaasathe swavibhavai Sri Chakra nadhe Shive., 44

Evam ya smarathi prabudha sumathi srimath swaroopam param,
Vrudhopyasu yuva bhavathyanupama sthreenaanam gayathe,
So asthaiswarya thirascruthakhila sura sree jrumbanai kaalaya,
Pruthwee pala kireeta koti valabhi pushparchithangrir bhaveth., 45

Adha thava dhanu pundrekshathwath prasidha mathi dhyuthi,
Tribhuvana vadhoo mudhyathjyosna kala nidhi mandalam,
Sakala janani smaaram smaaram gatha smaratham nara,
Sthree bhuvana vadhoo mohaabodho prapoornavidhur bhaveth., 46

Prassona sara panchaka prakata jrummana gumbitham,
Triloka mavalokyathya amala chethasaa chanchalam,
Asesha tharuni jana smara vijrumbane yaa sadaa,
Patur bhavathi they Shive trijagadanganaa kshobhane., 47

Paasam prapooritha mahaa sumathi prakaso,
Yo vaa thava tripurasundari sundareenaam,
Aakarshane akhila vaseekaranai praveenam,
Chithe dadathi sa jagathraya vasyakruth syath., 48

Ya swanthe kalayathi kovidha sthree loki,
Sthambharambhana chana mathyudharya veeryam,
Mathasthe vijaya, nijangusam sa yesha,
Devasthambhyathi cha bhoo bhujonya sainyam., 49

Chapa dhyana vasaad bhavodh bhavamahaa moham maha jrumbanam,
Prakhyatham prasaveshu chithana vasad thathachravyam sudhee,
Pasa dhyana vasaad samastha jagatham mruthyor vasathwam mahaa,
Durgasthambha mahangusasya mananaan maayaa mameyaam thareth., 50

Kruthwa Ganesa graham bhagana maha yogini rasi peetai,
Shadbhi sri mathru karnai sahitha bahu kalai rashta vag devadhabhi,
SA sri kandadhi yugmair vimala nija thanou kesavadhyascha thathwai,
Shad trimsadbhischa thwair bhagawathi bhvathim ya smareth sa thwameva., 51

Surapathi pura Lakshmi jrambanaatheetha Lakshmi,
Prabhavathi nija gehe yasya daivam thw marye,
Thava vividha kalaanaam pathra bhoothasya thasya,
Tribhuvana vidhitha sa jrumbathe keerthiracha., 52

Mathasthwam bhoorbhuvaswar maha rasi nruthapa sathya lokaischa sooryen,
Dwaraagnacharya shukrakibhirabhi nigama brahmabhi protha shakthi,
Pranaayaadhi yathnai kalayasi sakalam manasam dhyana yogam,
Yesham thesham saparya bhavathi sura krutha brahmathe gnathe cha., 53

Kwa may budhir vacha parama vidhusho manda sarani,
Kwa they matha brahma pramukha vidhushaamaptha vachasaam,
Aabhoonmay visphoorthi para thara mahimnasthava nuthi,
Prasidham kshanathavyam bahulathaa chapalya miha may., 54

Praseeda para devathe mama hrudhi prabhootham bhayam,
Vidhaaraya daridhrathaam dalaya dehi sarvagnathaam,
Nidehi karuna nidhe charana padma yugmam swakam,
Nivaraya jara mruthi Tripura sundari Sree Shive., 55

Ithi Tripurasundari sthuthi mimam patedhya sudhee,
Sa sarva durithaatavi patala, chanda, dhaavaanala,
Bhaven manasi vanchitha praditha sidhi budhirr bhave,
Daneka vidha sampadhaam pada manaya thgulyo bhaveth., 56

Prithwi pala prakata, mukuta sthragrajo rajithamgri,
Vidhyuthpunja nathi nuthi samaradhitho bhadhithaari,
Vidhya sarva kalayathi hrudha vyakarothi pravaachaa,
Lokascharyar nava padair indu bimba prakasai., 57

Sangeetham girije kavithwa saranim chaamnaaya vakya smruthe,
Vyakhaanam hrudhi thaavakeena charana dwandham cha sarvagnatham,
Sradham karmani kalike thi vipula sri jrumbhanam mandhire,
Soundarya vapushi prakasa mathulam prapnothi vidhwan kavi., 58

Bhooshyam vaidhushya mudhyath dinakara kiranaakara makaara theja,
Suvyaktham bhakthi margam nigama nigaditham durgamam yoga margam,
Aayushyam brahma poshyam hara giri visadhaam keerthi mabhyethya bhoomou,
Dehaanthe brahma paaram para shiva charanaakara mabhyethi vidhwaan., 59

Durvaasaa mahitha muneeswarena,
Vidhya kala yuvathi manmatha moorthinai thath,
Stotram vyadhayi ruchiram Tripurabikaya,
Vedagamika patali Vidhaika moorthe., 60

Sada sadanugraha nigraha grahitha muni vigraho Bhagwan,
Sarvaasaa mupanishadhaam Durvasaa jayathi DEsika Pradhama., 61

Ithi Sri Durvasa muneendrena virachitham,
Shakthi mahimna stotram sampoornam.

error: Content is protected !!