Breaking News
Home / Mantras / Ayyappa / Sastha Pancha rathnam

Sastha Pancha rathnam

Image result for ayyappa swamy

Loka veeram, maha poojyam sarva rakshakaram vibhum,
Parvathi hrudayanandam Saasthaaram pranamamyaham., 1

Viprapoojyam viswa vandhyam, Vishnu shambho priyam sutham,
Kshipra prasada niratham Saasthaaram pranamamyaham., 2

Matha mathanga gamanam, karunyamrutha pooritham,
Sarva vigna haram devam, Saasthaaram pranamamyaham., 3

Asmath kuleshwaram devam, asmath shathru vinasanam,
Asmath ishta pradhatharam, Saasthaaram pranamamyaham., 4

Pandyesha vamsa thilakam, kerale keli vigraham,
Aartha thranaparam devam, Saasthaaram pranamamyaham., 5

Pancharathnaakhya methadhyo nithyam shuddha padennara,
Thasya prasanno bhagwan Saastha vasathi manase., 6

Bhoothanadha sadananda sarva bhootha dayapara,
Raksha raksha maha baho, sashthre thubhyam namo Nama., 7

Yasya dhanwantharir matha, pitha rudhraabhishikthama,
Tham sashtharamaham vande mahavaidyam dayanidhim., 8

error: Content is protected !!