Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Sashti devi stotram

Sashti devi stotram

Dhyanam

Suputhradam cha shubadam daya roopam Jagat prasu,
Shwetha champaka varnabham rathna bhooshana bhooshitham,
Pavithra roopam Paramam deva senaam param Bhaje.

Priyavrutha Uvacha:-

1.Namo devyai maha devyai sidhyai santhyai namo nama,
Shubhayai deva senayai Sashti devyai namo nama.

2.Varadayai, puthradayai , dhanadhayai namo nama,
Sukhdayai, mokshdayai , sashti devyai namo nama.

3.Srishtyayai , sashta swaroopayai sidhyayai cha namo nama,
Mayayai sidha yoginyai , sashti devyai namo nama.

4.Saarayai saradayai cha para devyai namo nama,
Baladishtryai devyai cha sashti devyai namo nama.

5.Kalyanadayai kalyanyai phaladayai cha karmanaam,
Prathyakshyai sva bhakthaanam , sashti devyai namo nama.

6.Poojyayai skanda kanthayai sarvesham sarva karmaasu,
Deva rakshana karinyai sashti devyai namo nama.

7.Shuddha sathwa swaroopayai vandhithyai, nrunaam sadaa,
Himsa krodha varjithyai , sashti devyai namo nama.

8.Dhanam dehi priyam dehi , puthraan dehi sureswari,
Dharmam dehi , yaso dehi, Sashti devyai namo nama.

9.Bhumim dehi , prajaam dehi, vidhyaam dehi supoojithe,
Kalyanam cha jayam dehi , Sashti devyai namo nama. i.

1

0.Ithi devim cha samsuthya lebhe puthram Priya vrutha,
Yasavinam cha Rajendram . Sashti devi prasadatha.

11.Sashti stotram idham padan ya srunothi cha vathsaram,
Aputhro labhathe puthraan varam, suchira jeevanam.

12.Varshamekam cha ya bhakthya samyatedham srunothi cha,
Sarva paapa vinirmuktha , Maha vandhya prasooyathe.

13,Vira puthram cha guneenam , vidhyavantham yasvinam,
Suchir ayushmanthameva Sashti mathru prasadadath.

Sri subrahmanya vaivrutha purane , sri priyavrutha rachitha sashti devi stotram sampoornam

error: Content is protected !!