Breaking News
Home / Mantras / Sarva Roga Hara Maheswara Kavacham

Sarva Roga Hara Maheswara Kavacham

Rajo Uvacha:

1,Anganyaso yaduktho bho Mahesakhara samyutha,
Vidhanam kee drusam thasya karthavya kena hethuna
Thad Vadasya Maha Bhaga , vistharena Mamagratha.

Bruguruvacha:-

2.Kavacham Maheswaram Rajan devairapi durlabham,
Ya karothi swa gathreshu poothathma sa bhaven nara.

3.Kruthwa nyasamimam yasthu samgramam pravise nara,
Na sarathomarasthasya gadga sakthi paraswadhaa.

4.Prabhavanthi ripo kwapi bhave chiva parakrama,
Vyadhi grasthasthu ya kaschidh karayechaiva marjanam.

5.Ekadasakusai saagrair muktho bhavathi naanyadhaa ,
Na Bhootha na pisachascha kooshmanda na vinayaka.

6.Shiva smarana mathrena na visanthi Kalebharam,
Om nama Pancha vakthraya sasi somarka nethraya,
Bhyarthanamabhayaya mama sarva gathra rakshrthe viniyoga.

7.Om Houm ham ham manthranena vrusha gomaya bhasmanam,
Aamanthraya lalate thilakamadhaya padeth.

Kavacham

1

.Thrahi maam dushpreksha sathroonaam bhaya vardhana,
Om Swachanda bhairva prachyam aagneyyam Shikhi lochana.

2.Bhootheso Daksine Bhage , nairyathyam Bheemadarsana,
Varunyaam vrushakethuscha , vayou Rakshathu Sankara.

3.Digvaso soumyatho nithyam Isanyam Madanathaka,
Vamadevardhwatho rakshe dadho raksheth trilochana. .

4.Purari puratha pathu, kapardhi pathu prushtadha,
Visweso Dakshine bhage , vaame kali pathi sadhaa.

5.Maheswara siro bhage , Bhavo phale sadahavathu,
Broovor madhye Maha thejo, sthrinethro nethrayordwaya.

6.Pinake nasika dese , karnayor girija pathi,
Ugra kapalayo raksheth mukhadese maha bhuja.

7.Jihwayam andhaka dwamsio , danthaan rakshathu mruthyujith,
Neelakanda sada kande , prushte kamanga nasana.

8.Tripurari Skanda dese , bahoscha Chandra shekara,
Hasthi charmadharo , hasthe nakhanguleeshu Soolabruth.

9.Bhavaneesa pathu hrudhi, pathu dhara katee mruda,
Gudhe linge cha medre cha nabhou cha pramadadhipa.

10. Jangoru charane Bheema, sarvange Kesava Priya,
Roma koope Viroopaksha, Sabdha sparse cha yoga vith

11.Raktha majjavasaamamsa shukre vasu ganarachitha,
Pranapana samana eshu dhana vyaneshu dhoorjadi.

12.Raksha heenam thu yath sthanam varjitham kavachena yath,
Thatnsarvam raksha may deva , vyadhi durga jwaradhitha.

13.Karyam karmam thwidham prajnair dheepam prajwalya sarpishaa,
Nivedhya shikhi nethraya varayethu hyudang mukham.

14,Jwara daha parikrantham thadha anya vyadhi samyutham,
Kusai samarjya samarjyakshipe dheepa shikhaam jwaram.

15.Iykahikam vaa dhyajhikam,
Vaa tritheeya chathurthakam,
Vatha pitha kaphod bhootham,
Sannipatho ugra thejasam.

16.Anyam dukha dhoora darsha karmajam cha abhicharikam,
Dathustham kapha sammisram vishamam kama sambhavam.

17.Bhoothabhishanga samsargam Bhootha cheshtadhi samsthitham,
Shivagnam Ghora manthrena Poorva vrutham swayam smara.

18.Thyaja deham manushyasya dheepam gacha Maha jwara,
Krutham thu kavacham divyam sarva vyadhi bhayrdhanam.

19.Na bhadanthe vyadhayasthwam , bala graha bhayani cha,
Lootha vishphotakam ghoram sirorthircha dwivigraham.

20.Kaamalaam kshaya kasam cha gulma asmari bhagandhara ,
Soolonmadham cha hrudrogaya krutha pandu vidhardhim.

21.Athisaradhiroga mscha dakini peedaka grahaan,
Pamavi charchikaa dhadhru kushta vyadhi vishardhanam,

22.Smaranaan nasayathyasu Kavacham soolapanina,
Yasthu smararthi nithyam vai yasthu dharayathe nara.

23.Sa muktha sarva paapebhyo vased shiva pure chiram,
SAnkhya vruthasya dhanasya yajnasyaa astheeha sasthratha.

24.Na Sankhya vidhyathe Sambho Kavacha smaranadhyatha,
Asmad samyagidham sarvai sarva Kama phala pradham.

25.Srothavyam sathatam Bhakthyaa Kavacham sarva karmikam,
Likhitham thishtathe yasya gruhe sayaganuthamam.

26.Na thathra kalahodhwego na kala maranam bhaveth,
Na alpa prajaa sthriyathathrana dourbhagyam samasrithaa.

27.Thasmad Mahesawaram nama kavacham deva ganarchitham,
Srothavyam padithavyam cha manthavyam bhavukapradham.

28.Sri Maheswara kavacham sarva vyadhi nishoodhanam,
Ya padethu naro nithyam sa vrajachangaram puram.

Ithi Sarva vyadhi haram Sri Maheswara kavacham sampoornam

error: Content is protected !!