Breaking News
Home / Mantras / saraswati suktam

saraswati suktam

saraswati suktam(yajurveda saMhitaa)

 This is most effective stotram for pleasing the goddess Saraswati.By chanting this stotram daily in home will get Saraswati anugraha.It bring prosperity and wealthy life.

Stotram

om praNodevee saraswatee vaajebhirvaajineevatee | dheenaamavitryavatu | aanodivo
bruhatah parvataadaa saraswatee yajataa gantu yagyam | havam devee jujushaaNaa
ghrutaachi shagmaanno vaachamushatee shruNotu | jushTo vaacho bhooyaasam
jushTo vaachaspataye devivaak | yadvaacho madhumattasminmaadhaa svaahaa
sarasvatyai ruchaa somagm samardhaya gaayatreNa rathantaram | bruhadgaayatra
vartani | tistro deveerbar hiredagm sadantviDaa sarasvatee bhaaratee | mahee
gruNaanaa | chodayitree soonrutaanaam chetantee sumateenaam | yagyam dadhe
sarasvatee | paaveeravee kanyaachitraayussarasvateeveerapatnee dhiyandhaat |
gnaabhicChidragm sharaNagm sajoshaa duraadharsham gruNate sharma yagmsat |
aadityairno bhaarateevashTu yagyagm sarasvatee saha rudrairna aaveet | idopahootaa
vasubhih sajoshaa yagyam nno deveeramruteshudhatta | paavamaaneeryo adhyeti |
rushibhissambhrutagm rasam | tasmai sarasvatee duhe | ksheeragm
sarpirmadhoodakam | paavakaanah sarasvatee | vaajebhirvaajineevatee | yagyam
vashTu dhiyaavasuhu | sarasvatyabhi no neshi vasyaha | maapasphareeh payasaa
maana daadhak | jushasvanah sakhyaa veshyaa cha | maatvatkshetraaNyaraNaani
ganma | uta nah priyaa priyaasu | sapta svasaa sujushTaa | sarasvatee stomyaa~bhoot
| imaa juhvaanaayushmadaa namobhihi | pratistomagm sarasvati jushasva | tava
sharman priyatame dadhaanaaha | upastheyaama sharaNanna vruksham | deveem
vaachamajayanta devaaha | taam vishvaroopaah pashavo vadanti | saa
nomandreshamoorjam duhaanaa | dhenurvaagasmaanupa sushTutaitu |
yadvaagvantyavi chetanaani | raashTree devaanaam nishasaada mandraa | chatastra
oorjam duduhe payaagmsi | kvasvidasyaah paramam jagaama | gouree mimaaya
salilaani takshatee | ekapadee dvipadee saa chatushpadee | ashTaapadee navapadee
babhoovushee | sahasraaksharaa parame vyoman | tasthaagm samudraa adhi
viksharanti | tena jeevanti pradishashchatastraha | tatah ksharatyaksharam |
tadvishvamupajeevati | jushaataam me vaagidagm havihi | viraaDdevee purohitaa |
havyavaaDanapaayinee | yayaa roopaaNi bahudhaa vadanti | peshaagmsi devaah
parame janitre | saano viraaDa napasphurantee | vaagdevee jushataamidagm havihi |
pratemahe sarasvati | subhage vaajineevati |satyavaache bharematim | idam te havyam
ghrutavatsaravati | satyavaache prabharemaa haveegmshi | imaani te duritaa
soubhagaani | tebhirvayagm subhagaasasyaama | yadapsutesarasvati | goshveshu
yanmadhu | tena me vaajineevati | mukhamangdhi sarasvati | yaa sarasvatee
vaishambhalyaa | tasyaam me raasva | tasyaaste bhaksheeya | tasyaaste bhooyishTha
bhaajo bhooyaasma | aangaanyaatmanbhishajaa tadashvinaa | aatmaanamangaih
samadhaatsarasvatee | indrasya roopagm shatamaanamaayuhu | chandreNa
jyotiramrutam dadhaanaa | samiddho agnirashvinaa | tapto gharmo viraaTsutaha | duhe
dhenussarasvatee | somagm shukramihendriyam | kavashyo na vyachasvateehi |
ashvibhyaam na durodishaha | indrona rodasee dughe | duhekaamaanstharasvatee |
rututhendro vanaspatihi | shatamaanah paristrutaa | keelaalamashvibhyaam madhu |
duhedhenussarasvatee | iyagm shushmebhirbisakhaa ivaarujat | saanu giriNaam
Saraswatee Sooktam (Yajurveda samhitaa) v2
www.bharatiweb.com Page 2
tavishebhiroormibhihi | paaraavadaghneemavase suvruktibhihi | sarasvatee
maavivaasema dheetibhihi | anantaamantaa dadhi nirmitaam maheem | yasyaam devaa
adadhurbhojanaani | ekaaksharaam dvipadaagm shaTpadaam cha | vaachamdevaa
upa jeevanti vishve | vaacha devaa upajeevanti vishve | vaacham gandharvaah
pashavo manushyaaha | vaacheemaa vishvaabhuvanaanyarpitaa | saano havam
jushataamindrapatnee | vaagaksharam prathamajaa rutasya | vedaanaam
maataamrutasya naabhihi | saa no jushaaNopa yagyamaagaat | avanteedevee
suhavaame astu | yaamrushayo mantra kruto maneeshiNaha | anvaicChandevaa
stapasaa shrameNa | taandeveem vaachagm havishaa yajaamahe | saa no dadhaatu
sukrutasya loke | chatvaari vaakparimitaa padaani | taani vidurbraahmaNaa ye
maneesheeNaha | guhaa treeNi nihitaa nengayanti | tureeyam vaacho manushyaa
vadanti | aanoyagyam bhaaratee tooyametu | iDaamanushva diha chetayantee | tisro
devirbarhi redragg syonam | sarasvatee svapassadantu | rutena dyaavaapruthivee |
rutena tvagm sarasvati | krutaannah paahyenasaha | yatkinchaanruta moodima |
yastestanashshashayo yo mayobhoohu | yenavishvaa pushyasivaaryaaNi | yo
ratnadhaa vasuvidyassudatraha | sarasvati tamiha dhaatavekaha ||
om shaantih shaantih shaantihi ||

error: Content is protected !!