Breaking News
Home / Mantras / Saraswathy Bhujanga Prayatha Stotram

Saraswathy Bhujanga Prayatha Stotram

This Stotram is sung by Adi Sankar Bhagawath Pada.By chanting this mantra daily will get goddess saraswathi anugraha.

Stotram

Sada bhavayeham prasadena yasyaa,
Pumamso jadaa santhi lokaika nadhe,
Sudha pura nishyanthi vagreethayaswam,
Sarojaasana prana nadhe hrudhyanthe., 1

Vishudharka shibhaa valarksham viraja,
JJjada mandalasaktha sheethamsu ganda,
Bhajamyardha dosha karodhyal lalatam,
Vapusthe samastheswari Sri Krupabdhe., 2

Mrudhu brullatha nirjithananga chapam,
Dhyuthi dwastha neelaravindayathaksham,
SArad padma kinjalka sanghasanasam,
Maha moukthika darsa rajath kapaalaam., 3

Pravalabhi ramadharam charu mandha-,
Smitha bhavi nibarsithendhu prakasam,
Sphunan mallika kudmalollasi dantham,
Galabhaavi nirdhootha sankhabhi ramyam., 4

Varanchabhayam pusthakancha akshamalaam,
Dhadhadbhi chathubhi karai rambhujabhai,
Sahasraksha kumbheendra kumbhopamana,
Sthana dwandhwa mukthaghatabhyam vinamram., 5

Sphuradroma raji prabha poora dhoori,
Krutha shyama chakshu srava kanthi bharaaram,
Gabheera tri rekha virajath pichanda,
Dhyuthi dwatha bodhi dhruma snigdha shobham., 6

Lasad sookshma shuklambarodhynithambham,
Maha kaadala sthambha thulyoorru kaandam,
Suvrutha prakaamaabhiramoru parva,
Prabhaa nindhithaananga samudhgakaabham., 7

Upasanga sangaasa jangam padagra-,
Prabha bharsidothunga korma prabhavam,
Paadombhoja sabhavitha soka salam,
Sphurad chandrika kudmalo dhyunna khaabham., 8

Namasthe maha devi, Hey Varna roope,
Namasthe Maha devi, Geervana vandhye,
Namasthe maha padma kandhara vase,
Samasthaam cha vidhyam pradehi, pradehi., 9

Nama padmabhoo vakthra padmadhi vase,
Nama padmanethrathibhi sevyamane,
Nama padma kinchalka sangasa varne,
Nama padma pathrabhiramakshi., 1

0

Palaasaprasoonopamam charu thundam,
Valaarathi neelothpala labham pathathram,
Trivarnam galantham vahantham shukam tham,
Dhadhtyai mahathyai bhvathyai namosthu., 11

Kadambaatavi madhye samshthaam sakheebhir-,
Manognaabhi rananda leelaa rasabhi,
Kalaswanaya veenaya raajamanam,
Bhaje thwam saraswathyaham devi nithyam., 12

Sudhaa poorna hairanya kumbhabhisheka,
Priye bhaktha loka priye poojaneeye,
Sanadhabhir yogineebhir-,
Jjaganmathasmanmana shodhaya thwam., 13

Avidhyanthakarougha marthanda deepthyai,
Suvidhyaa pradhanothsukayai shivayai,
Samasthartha raksha karaayai varayai,
Samsthambhike devi, thubhyam namosthu., 14

Pare nirmale nishkale, nithya shudhe,
Saranye varenye trayeemayyananthe,
Namosthwambike yushma dheeyangri padme,
Rasagnathale santhatham nruthyathaam may., 15

Praseeda, praseeda praseedambike maa-,
Ma seemanu dheenanukambavaloke,
Padaamboruha dwandwamekawalambam,
Na jane param kinchid aananda moorthe., 16

Itheedham bhujanga prayatham padedhyo,
Mudha prathar uthaya bhakthya sametha,
Sa masa thrayath Poorva mevasthi noonam,
Prasadasya saraswathasai eka pathram., 17

error: Content is protected !!