Breaking News
Home / Ashtakams / Saraswathi Ashtakam2

Saraswathi Ashtakam2

Amba, thwadeya pada pankaja pamsu lesa,
Sambanda banduratharaa rasana thwadheeyam,
Sambhayudhadhipadamapya amruthathi ramyam,
Nimbhayathe kimutha bhouma padani thasya., 1

Matha, sthwadheya karunamrutha poorna drushti,
Pathakwachidwidhi vasan manuje na cheth syath,
Kaa thasya ghora api dhabhyavaaharanidhra,
Bheethyadhikeshu sama bhavamupeyivalsu., 2

Vani rema giri suthethi cha roopa bhedai,
Kshoni jusham vividha mangala maadha dhasi,
Naneeyaseem thava vibhuthimaho vivekthum,
Ksheenibhavathyakruthakopi vacha prapancha? 3

Sarvagnatha giri sutha kamithir vipaksha,
Garvachidhakusalathadivishad guroscha,
Charvaartha sabdha ghatana patutha kaveenaam,
Sarvam thwadheeya karunaa kanika vivartha., 4

Mooka kavirjada iha prathi bhavadhagryo,
Bheekunda durbhalamadhir dharani vijhetha,
Nishkinchano nidhipadhir bhavathi thwadheeya,
Mekam kadakshamavalambhya jagathsavithree., 5

Varnathmike, hima sudhakara sankha kunda,
Varnabhi rama thanu vallari viswa vandhye,
Karnatha deergha karunardhra kadaksha pathai,
Poorna akhilarthamima masu vidathsva devi., 6

Kalam kiyanthamayi they chararavindha,
Malambhya hantha vilapami vilolachetha,
Balam kurushwa krutha kruthyamimam Shubhiaka,
Moolam nidhaya karuardhra mapangamasmin., 7

Ananda hethu mayi they karunaam vihaya,
Noonam na kinchidakhilesi vilokayami,
Dhoonam dayarhamagathim karunamruthadrai,
Renam shishum shishirayashu kadakshapathai., 8

Imam padedhya prayathasthavodhgha,
Mananya chetha jagatham jananya,
Sa vidhwadharadhitha pada peete,
Labhetha sarvam pursharthasartham., 9

error: Content is protected !!