Breaking News
Home / Ashtakams / Saraswathi Ashtakam from Padma purana

Saraswathi Ashtakam from Padma purana

1.Idhameva Maharaja prushtavamsthe Pithamaha,

BHeeshmam dharma vidhaam Sreshtam Dharmaputhro Yudhishtra.

2.Pithamaha Maha pragna, SArva sastra Visharada ,

Saraswathi sthvam punyam guruna yath krutham puraa

3.THadaham srothum ichami , broohi may stotra muthamam,

Saraswaythi mayam drushtwa, Veena pusthaka Dharinim,

4.Hamsa vaha samayuktho , vidhya dhana kari mama,

Pradhamam Bharathi nama , dwitheeyam cha Saraswathi.

5.Tritheeyam SArada Devi , chathurtham Hamsa Vahini,

Panchamam jagathi Khyatha , sashtam Vaneeswari thadhaa

6.Kaumari sapthamam prokthaa, cha ashtamam Brahma Charini,

Navamam Budhi Dhatri cha dasamam vara dhayini.

7.Yekadasam Kshudrakhanda, dwadasam BHuvaneswari,

Brahmi , dwadasa naamani tri sandhyam ya paden nare.

8.SArva sidhi kari thasya prasanna Parameswari,

Sa may vasathu jihvagre Brahma roopa Saraswathi

9,Yevam sthuthaa thadhaa devi , santhushtaa Stotra padatha,

Aathmaanam darsayamasa Surya koti sama Prabham.

1

0.Varam vreushneeswa bhadram they yathe manasi vidhyathe.

Bruhaspathir Uvacha:

Yadhi may Varada Devi jnanam sidham prayascha na .

11.Hantha they nirmala jnanam , kumathi dwamsa karanam,

Stotrenanena ye bhakthya sthuvanthi maneshina

12.Labanthe paramam jnanam , yath parairapi durlabham,

Prapnothi purusho nithyam Mahamaya prasadatha.

13.Trisandhyam prayatho nithyam padeth ashtakamuthamam,

Thasye kande sadaa vaasam karishyaami na samsaya.

Ithi Sri Padma purane Sri SAravasthyashtakam,

error: Content is protected !!