Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Saptha Mukha Hanumath Kavacham

Saptha Mukha Hanumath Kavacham

Om Sri Ganesaya Nama

Om Asya saptha mukhi veera hanumath kavacha stotra maha manthrasya
Narada rishi, Anushtup chanda, Sri saptha mukhi kapi paramathma devatha,
Hraam bheejam, Hreem Shakthi hroom keelakam, mama sar vabheeshta sidhyarthe jape viniyoga

Om hraam angushtabhyam nama
Om hreem thrajaneebhyam nama
Om hroom madhyamabhyam nama
Om hraim anamikabhyam nama
Om hroum kanishtakhabhyam nama
Om hrah kara thala kara prushtabhyam nama

Om hraam hrudhyaya nama
Om hreem shirase swaha
Om hroom shikhaya vashat
Om hraim kavachaya hoom
Om hroum nethrathrayaya voushat
Om hroom asthraya phat

Adha dhyanam

Vande vanara Simha sarpa ripu varahascha aswa gho manushair yuktham,
Saptha mukhai karair druma girim chakram gadhaam ketakam,
Gadwangam halam angusam phani sudha kumbhou sarbhajabhyan,
Soolam saptha shikham dadhanamarai sevyam kapim kamadham.

Brahmo uvacha:

Saptha seershana pravakshyami kavacham sarva sidhidham,
Japthwa Hanumatho nithyam sarva papai pramuchyathe., 1

Saptha swarga pathi paayyachchikhaam may Maruthathmaja,
Saptha moordhaah siro avyanme saptharchir phala desakam., 2

Tri saptha nethro, nethro avyath saptha swara gathi sruthi,
Naasam saptha padartho avyaan mukham saptha mukho avathu., 3

Saptha jihwasthu rasanaam radhan saptha hayo avathu,
Saptha chandho hari pathu kandam pathu giristhadha., 4

Karou chathurdasa karo bhoodharaoyaam mamanguli.
Saptharshi dhyatho hrudayam, udaram kukshi sagara., 5

Saptha dweepa pathi schitham, saptha vyahruthi roopavaan,
Katim may saptha samstha artha dayaka sakthini mama., 6

Saptha graha swaroopi may jahnuni jangayosthadha,
Saptha dhanya Priya padhou saptha patala dharaka., 7

Pasoon dhanam cha dhanyam cha lakshmeem Lakshmi pradho aavathu,
Dhaaraan puthramscha kanyasch kutumbam viswa palaka., 8

Anuktha sthanam api may payad vayu sutha sthadha,
Chowrebhyo vyala dhamshtribhya srungeebhyo bhootha rakshasath., 9

Dythyebhyo apyatha Yakshebhyo Brahma Rakshasa jabdyath,
Damshtra karala vadhano Hanuman maa sada aavathu., 10

Para Sasthra manthra yanthra sasthragni jala vidhyutha,
Rudhramsa Shathru sangramaath sarva avasthasu sarva bruth., 11

Om namo bhagawathe saptha vadanaya aadhya kapi mukhaya Veera Hanumathe,
Sarva shathru samharanaya tam tam tam tam tam tam tam Om nama swaha., 12

Om namo bhagawathe saptha vadanaya Dwitheeya Naarasimhaasyaya athy u graThejo vapushe,
Bheeshanya bhaya nasanaya ham ham ham ham ham ham ham Om nama Swaha., 13

“ Om namo bhagwathe ham ham ham ham ham hm ham “

Om namo bhagwathe saptha vadanaya tritheeya garuda vakthraya Vajra Damshtraya,
Maha balaya sarva roga vinasanaya mam mam mam mam mam mam mam Om nama swaha., 14

“Om namo bhagawathe mam mam mam mam mam mam mam On nama swaha”

Om namo bhagawathe saptha vadanaya chathrutha kroda thundaya Soumithri rakshakaya,
Puthrathabhi vrudhi karaya lam lam lam lam lam lam lam om nama swaha., 15

“Om namo Bhagwathe lam lam lkamlam lam lam lam Om nama swaha”

Om namo Bhagwathe saptha vadanaya Panchamaswa vadhanaya Rudhra murthaye,
Sarva vasikaranaya sarva nigama swaroopaya rum rum rum rum rum rum rum Om namo swaha., 16

Om namo Bhagwathe saptha vadanaya Sashta go mukhaya Surya swaroopaya,
Sarva roga haraya mukthi dhathre o mom o mom o mom om, om nama swaha., 17

Om namo bhagwathe saptha vadanaya sapthama manisha mukhaya rudravatharaya,
Anjani suthaya, sakala dig yaso vistharakaya, Vajra dehaya, Sugrreva sahya karaya,
Udhadhi langanaya Sita shudhi karaya Lanka dahanaya, Aneka rakshasanthakaya,
Ramananda dayakaya, Aneka pravathothpatakaya, Sethu bhandakaya, Kapi sainya nayakaya,
Ravananthakaya, Brahma charya sramine, Koupeena brahma suthra dharakaya, Rama hrudhyaya,
Sarva dushta graha nivaranaya, sakini dakini Vetala Brahma Rakshasa Bhairava graham,
Yaksha graham, Pisacha graham, Brahma Graha, Kshatriya Graha, Vaisya Graha,
Sudhra graham, anthyaja graham mlecha graham sarpa grahochatakaya mama
Sarva karya sadhakaya, Sarva shathru samharakaya, Simha vyagradhi dushta sathvakarshakayai,
Kahi kadhi vividha jwara chedhakaya, para manthra thanthra yanthra nasakaya,
Sarva vyadhi nikrunthakaya, Sarpadi sarva sthavara jangama visha sthmana karaya,
Sarva raja bhaya, chora bhaya, agni bhaya prasamanaya,Aadhythmikhaadhi, dAivikaadhi,
bhothika thapathraya nivaranaya, Sarva vidhya sarva sampath Sarva purushartha dhayakaya,
Asadhya karya sadhakaya, Sarva vara pradhaya, Sarvabheeshta karaya

Om hraam hreem hroom hraim hroum hrah om nama swaha.,

Ya idham kavacham nithyam sapthaasyaasya hanumatha,
Trisandhyaam japathe nithyam sarva shathru vinasanam., 19

Puthra pouthra pradham sarva sampath rajya pradham param,
Sarva roga haram cha Aayu keerthidham punya vardhanam., 20

Rajaanaam cha vasam neethwa tri lokya vijayee bhaveth,
Idham hi paramam gopyam deyam bhakthi yuthaya cha., 21

Na deyam bhakthi heenaaya dathwa cha nirayam vrajeth., 22

Naamaani sarvanya apavargadhani roopani viswani cha yasya santhi,
Karmani devairapi durghataani Tham maruthim saptha mukham prapadhye., 23

Ithi sri Adharvana rahasye saptha mukhi hanumath kavacham sampoornam.

error: Content is protected !!