Breaking News
Home / Mantras / Santana Gopala stotram

Santana Gopala stotram

shriisham kamalapatraaksham devakiinandanam harim . sutasampraaptaye krishnam namaami madhusuudanam ..1..

namaamyaham vaasudevam sutasampraaptaye harim . yashodaankagatam baalam gopaalam nandanandanam.. 2 ..

asmaakam putralaabhaaya govindam munivanditam . namaamyaham vaasudevam devakiinandanam sadaa .. 3 ..

gopaalam Dimbhakam vande kamalaapatimachyutam . putrasampraaptaye krishnam namaami yadupungavam .. 4 ..

putrakaameshtiphaladam kanjaakSham kamalaapatim . devakiinandanam vande sutasampraaptaye mama .. 5 ..

padmaapate padmanetre padmanaabha janaardana . dehi me tanayam shriisha vaasudeva jagatpate .. 6 ..

yashodaankagatam baalam govindam munivanditam . asmaakam putra laabhaaya namaami shriishamachyutam .. 7 ..

shriipate devadevesha diinaartirharanaachyuta . govinda me sutam dehi namaami tvaam janaardana .. 8 ..

bhaktakaamada govinda bhaktam raksha shubhaprada . dehi me tanayam krishna rukminiivallabha prabho .. 9 ..

rukmiNiinaatha sarvesha dehi me tanayam sadaa . bhaktamandaara padmaaksha tvaamaham sharanam gatah .. 1

0 ..

devakiisuta govinda vaasudeva jagatpate . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 11 ..

vaasudeva jagadvandya shriipate purushottama . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 12 ..

kanjaaksha kamalaanaatha para kaarunikottama . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 13 ..

lakshmiipate padmanaabha mukunda munivandita . dehi me tanayam krishna tvaamahm sharanam gatah .. 14 ..

kaaryakaara naruupaaya vaasudevaaya the sadaa . namaami putralaabhaartha sukhadaaya budhaaya te .. 15 ..

raajiivanetra shriiraama raavanaare hare kave . tubhyam namaami devesha tanayam dehi me hare .. 16 ..

asmaakam putralaabhaaya bhajaami tvaam jagatpate . dehi me tanayam krishna vaasudeva ramaapate .. 17 .

shrii maaninii maana chora gopii vastraapahaaraka . dehi me tanayam krishna vaasudeva jagatpate .. 18 ..

asmaakam putrasampraaptim kurushva yadunandana . remaapathe vaasudeva mukunda munivandita .. 19 ..

vaasudeva sutam dehi tanayam dehi maadhava . putram me dehi shriikrishna vatsam dehi mahaaprabho ..20 ..

Dimbhakam dehi shriikrishna aatmajam dehi raaghava . bhaktamandaara me dehi tanayam nandanandana .. 21 ..

nandanam dehi me krishna vaasudeva jagatpate . kamalanaatha govinda mukunda munivandita .. 22 ..

anyathaa sharanam naasti tvameva sharanam mama . sutam dehi shriyam dehi shriyam putran pradehi me .. 23 ..

yashodaa stanya paanagnan pibantan yadunandanan . vande.aham putralaabhaartham kapilaaksham harim sadaa .. 24 ..

nandanandana devesha nandanam dehi me prabho . ramaapate vaasudeva shriyam putram jagatpate .. 25 ..

putram shriyam shriyam putram putram me dehi maadhava . asmaakam deeinavaakyasya avadhaaraya shriipate .. 26 ..

gopaala dimbha govinda vaasudeva ramaapate . asmaakam Dimbhakam dehi shriyam dehi jagatpate .. 27 ..

mad vaanChita phalam dehi devakii nandana achyuta . mama putraarthitam dhanyam kurushva yadunandana .. 28 ..

yaacho aham tvaam shriyam putram dehi mey putra sampadam. bhakti chintaamane raama kalpavriksha mahaaprabho .. 29 ..

aatmajam nandanam putram kumaaran Dimbhakam sutam . arbhakam tanayam dehi sadaa mey raghunandana .. 30 ..

vande santaanagopaalam maadhavam bhakti kaamadam . asmaakam putra sampraaptyai sadaa govindam achyutam .. 31 ..

Omkaarayuktam gopaalam shriiyuktam yadunandanam . kliinyuktam devakiiputram namaami yadunaayakam .. 32 ..

vaasudeva mukundesha govinda maadhava achyuta . dehi mey tanayam krishna remaanaatha mahaaprabho .. 33 .

raajiivanetra govinda kapilaaksha hare prabho . samasta kaamyavarada dehi me tanayam sadaa .. 34 ..

abja Padma nibham Padma vrinda ruupa jagatpate . dehi mey vara satputram remaanaayaka maadhava .. 35 ..

nandapaala dharaapaala govinda yadunandana . dehi me tanayam krishna rukminiivallabha prabho .. 36 .

dasa mandaara govinda mukunda maadhavaachyuta . gopaala pundariikaaksha dehi me tanayam shriyam .. 37 ..

yadunaayaka padmesha nandagopavadhuusuta . dehi me tanayam krishna shriidhara praananaayaka .. 38 ..

asmaakam vaanchitam dehi dehi putram ramaapate . bhagavan krishna sarvesha vaasudeva jagatpate .. 39 ..

remaahridaya sambhaara satyabhaamaa manah priya . dehi me tanayam krishna rukminiivallabha prabho .. 40 ..

chandra suryaaksha govinda pundariikaaksha maadhava . asmaakam bhaagyasatputram dehi deva jagatpate .. 41 ..

kaarunyaroopa padmaaksha padmanaabhasamarchita . dehi me tanayam krishna devakiinandanandana .. 42 ..

devakiisuta shriinaatha vaasudeva jagatpate . samastakaamaphalada dehi me tanayam sadaa .. 43 ..

bhaktamandaara gambhiira shankaraachyuta maadhava . dehi me tanayam gopabaalavatsala shriipate .. 44 ..

shriipate vaasudevesha devakiipriyanandana . bhaktamandaara me dehi tanayam jagataam prabho ..45 ..

jagannaatha remaanaatha bhuuminaatha dayaanidhe . vaasudevesha sarvesha dehi me tanayam prabho .. 46 ..

shriinaatha kamalapatraaksha vaasudeva jagatpate . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 47 ..

daasamandaara govinda bhaktachintaamane prabho . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. .. 48 ..

govinda pundariikaaksha remaanaatha mahaaprabho . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah …. 49 ..

hriinaatha kamalapatraaksha govinda madhusuudana . mat putra phalasiddhyartham bhajaami tvaam janaardana .. 50 ..

stanyam pibantam jananii mukhaambujam vilokya mandasmitam ujjvalaangam . sprishanta manya stana mangulii bhirvande yashodaankagatam mukundam .. 51 ..

yaache.aham putrasantaanam bhavantam padmalochana . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah …. 52 .

asmaakam putrasampatte shchintayaami jagatpate . shiighram me dehi daatavyam bhavataa munivandita .. 53 ..

vaasudeva jagannaatha shriipate purushottama . kuru maam putra dattam cha krishna devendrapuujita .. 54 ..

kuru maam putradattam ca yashodaapriyanandanam . mahyam ca putrasantaanam daatavyam bhavataa hare .. 55 ..

vaasudeva jagannaatha govinda Devaki suta . dehi me tanayam rama kaushalyaapriyanandana .. 56 ..

padmapatraaksha govinda vishno vaamana maadhava . dehi me tanayam siitaa praananaayaka raaghava .. 57 ..

kanjaaksha krishna Devendra mandita munivandita . Lakshmana agraja shriiraama dehi me tanayam sadaa .. 58 ..

dehi me tanayam raama dasharathapriyanandana . siitaanaayaka kanjaaksha muchukundavaraprada .. 59 ..

vibhiishanasya yaa lankaa pradattaa bhavataa puraa . asmaakam tatprakaarena tanayam dehi maadhava .. 60 ..

bhavadiiya padaambhoje chintayaami nirantaram . dehi me tanayam siitaapraanavallabha raaghava .. 61 ..

raama mat kaamya varada putrotpatti phalaprada . dehi me tanayam shriisha kamalaasanavandita .. 62 ..

raama raaghava siitesha lakshmasaanuja dehi me . bhaagyavatputrasantaanam dasharatha Priya nandana . dehi me tanayam raama krishna gopaala maadhava .. 64 ..

krishna maadhava govinda vaamanaachyuta shankara . dehi me tanayam shriisha gopabaalakanaayaka .. 65 ..

gopabaala mahaadhanya govindaachyuta maadhava . dehi me tanayam krishna vaasudeva jagatpate .. 66 ..

dishatu dishatu putram devakiinandano.ayan dishatu dishatu shiighram bhaagyavat putra laabham . dishatu dishatu shiighram shriisho raaghavo raamachandro dishatu dishatu putram vamsha vistaarahetoh .. 67 ..

diiyataam vaasudevena tanayomatpriyah sutah . kumaaro nandanah siitaanaayakena sadaa mama .. 68 ..

raama raaghava govinda devakiisuta maadhava . dehi me tanayam shriisha gopabaalakanaayaka .. 69 ..

vamshavistaarakam putram dehi me madhusuudana . sutam dehi sutam dehi tvaamaham sharanam gatah .. 70 ..

mama abhiishta sutam dehi kamsaare maadhavaachyuta . sutam dehi sutam dehi tvaamaham sharanam gatah ..71 ..

chandra arka kalpa paryantam tanayam dehi maadhava . sutam dehi sutam dehi tvaamaham sharanam gatah ..72 ..

vidyaavantam buddhimantam shriimantam tanayam sadaa . dehi me tanayam krishna devakiinandana prabho .. 73 ..

namaami tvaam padmanetra sutalaabhaaya kaamadam . mukundam pundariikaaksham govindam madhusuudanam .. 74 ..

bhagavan krishna govinda sarvakaamaphalaprada . dehi me tanayam svaami tvaamaham sharanam gatah .. 75 ..

svaamim stvam bhagavan raama krishna maadhava kaamada . dehi me tanayam nityam tvaamaham sharanam gatah .. 76 ..

tanayam dehi oh govinda kanjaaksha kamalaapate . sutam dehi sutam dehi tvaamaham sharanam gatah ..77 ..

padmaapate padmanetra pradyumna janaka prabho . sutam dehi sutam dehi tvaamaham sharanam gatah .. 78 ..

shankha chakra gadaa khadga shaarngapaane remaapate . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 79 ..

naaraayana remaanaatha raajiiva patra lochana . sutam me dehi devesha padmapadmaanuvandita .. 80 ..

raama raaghava govinda devakiivaranandana . rukminii naatha sarvesha naaradaadisuraarchita .. 81 ..

devakiisuta govinda vaasudeva jagatpate . dehi me tanayam shriisha gopabaalakanaayaka .. 82 ..

munivandita govinda rukminiivallabha prabho . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 83 ..

gopika arjita pankeja maranda asakta maanasa . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 84 ..

ramaa hridaya pankeja lola maadhava kaamada . mamaabhiishta sutam dehi tvaamaham sharanam gatah .. 85 ..

vaasudeva remaanaatha daasaanaam mangalaprada . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. .. 86 ..

kalyaanaprada govinda muraare munivandita . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. .. 87 ..

putraprada mukundesha rukminiivallabha prabho . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. .. 88 ..

pundariikaaksha govinda vaasudeva jagatpate . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. .. 89 ..

dayaanidhe vaasudeva mukunda munivandita . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. .. 90 ..

putra sampat pradaataaram govindam devapoojitam . vandaamahe sadaa krishnam putra laabha pradaayinam .. 91 ..

kaarunya nidhaye gopiivallabhaaya muraaraye . namaste putralaabhaaya dehi me tanayam vibho .. 92 ..

namastasmai rameshaaya ruminiivallabhaaya te . dehi me tanayam shriisha gopabaalakanaayaka .. 93 ..

namaste vaasudevaaya nitya shriikaamukaaya ca . putradaaya cha sarpendrashaayine rangashaayine .. 94 ..

rangashaayin remaanaatha mangalaprada maadhava . dehi me tanayam shriisha gopabaalakanaayaka .. 95 ..

daasasya mey sutam dehi diinamandaara raaghava . sutam dehi sutam dehi putram dehi ramaapate .. 96 ..

yashodaa tanaya abhiishta putra daanaratah sadaa . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. ..97 ..

madishtadeva govinda vaasudeva janaardana . dehi me tanayam krishna tvaamaham sharanam gatah .. 98 ..

niitimaan dhanavaan putro vidyaavaamshca prajaapate . bhagavan stvat kripaayaashca vaasudevendrapuujita .. 99 ..

yah pated putra satakam soapi satputravaan bhaveta . shrii vaasudevakaditam stotraratnam sukhaaya ca .. 100 ..

japakaale padennityam putralaabham dhanam shriyam . aishvaryam raajasammaanam sadyo yaati na samshayaH .. 101

error: Content is protected !!