Breaking News
Home / Mantras / Sani Vajra Panjarika Kavacham

Sani Vajra Panjarika Kavacham

This is powerful  shani mantra.By chanting this mantra on saturday will remove all obstacles cause by Shani.

Stotram

Neelambaro, Nelavapu, kireeti,
Grdhra sthitha, sthrasakaro, dhanushman,
Chathurbhuja, suryasutha, prasanna,
Sada mama syadwaradha prasantha., 1

Brahmo Uvacha:

Srunu dwam rishaya, Sarva sani peeda haram mahath,
Kavacham Sani Rajasya Soureridhamanuthamam., 2

Kavacham devatha vasam vajra panjara samgnakam,
SAnaishara preethikaram, sarva soubhagya dhayagam., 3

Om Sri Sanaischara, pathu bhalam may Soorya nandana,
Nethre Chayathmaja pathu, pathu karnou Yamanuja., 4

Nasam Vaivaswaswatha Pathu, mukham may Bhaskara sada,
Snigha kandashasch may kandaam, bhujou pathu Mahabhuja., 5

Skandhou pathu sanischaiva, karou pathu shubha pradha,
Vaksha pathu Yama bhratha, kukshim paathvasitha sthadha., 6

Nabhim grahpathi pathu, manda pathu kateem thadha,
Ooru mamanthaka pathu, yamo januyugam thadha., 7

Padou Manda gathi pathu, sarvangam pathu pippala,
Angopangani sarvani rakshen may Surya nandana., 8

Ithyethath kavacham divyam padeth soorya suthasya ya,
Na thaasya jayathe peeda, preetho bhavathi sooryaja., 9

Vyayay janma dwitheeyastho, mruthyu sthana gatrhopi va,
Kalathrastho gatho vapi supreethasthu sada sani., 1

0

Ashtamastha soorya suthe vyaye, janma dwitheeyage,
Kavacham padathe nithyam, na peeda jayathe kwachith., 11

Ithyedath kavacham divyam saureya nirmitham pura,
Dwadasahtama janmastha doshan nasayathe sada.,
Janma lagna sthithaan doshan sarvan nasayathe Prabhu., 12

Ithi Sri Brahmanda Purane Brahma Narada Samvade,
Sani Vajra panjara kavacham sampoornam,

error: Content is protected !!