Breaking News
Home / Mantras / Sangushta nasana Vishnu Stotram

Sangushta nasana Vishnu Stotram

Narada Uvacha:-
Punardaithyam samayantham drushtwa deva savaasava,
Bhaya prakambhitha sarve vishnum sthothum prachakarmu., 1

Deva Ouchu:-
Namo mathsya koormadhi nana swaroopai,
Sada bhaktha karyodyathayarthi hanthre,
Vidhathradhi sarga sththi dwamsa harthre,
Gadha samkha padhmadhi hasthaya thee asthu., 2

Rema vallabhayasuraanaan nihanthre,
Bhujangaariyanaya peethambaraya,
Makhadhi kriya paka karthre vikarthre,
Saranyaya thasmai nathasmo nathasma., 3

Namo daithya sandapitha marthya dukha,
Chaladwamsa dambolaye Vishnuve they,
Bhjangesathathpe, sayanarka Chandra,
Dwinethraya thasmai nathasmo nathasma., 4

Sangushta nasanam nama sthothra methath padennara,
Sa kadachinna samgushtai peedyathe krupaya hare., 5

error: Content is protected !!