Breaking News
Home / Mantras / Sanaischara Stotram by Dasaratha

Sanaischara Stotram by Dasaratha


Asya Sri Sanaischara kavacham Maha manthrasya Kasyap Rishi , anushtup Chanda , Sanaischaro devathaa

Sam Bheejam, Nam Shakthi , mam keelakam, Sanaischara krutha peeda parihararthe jape viniyoga.
Lord Sanaischara.

Sanaischaraya Angushtabhyam nama
Mandha gathayai tharjaneebhyaam nama
Adokshajaaya madhmabhyam nama,
Souraye Anamikabhyaam nama
Sushkodaraya kanishtikabhyam nama
Chayathmajaya Kara thala prushtabhyaam nama.

Sanaischaraya hrudayaya nama
Mandha gathayai sirase swaha
Adokshajaaya Shikayai vashat
Souraye Kavachaya hum
Sushkodaraya nethra thrayaya voushat
Chayathmajaya ashtray a phat
Bhoorbawaswarom ithi dig bhandha

Dhyanam
1

.Chapa sanorudhra radhasthu neela prathyang mukha kasyapa gothra Jatha,
Sasoola chapeshu Gadha dharo avyath Sourashtra desa prabhavascha souri.

2.Neelambaro neela vapu kireti Grudrasanastho vikruthananascha,
Keyura haradhi vibhooshhithangasadasthu may Mandagathi prasanna.

3.Sanaischaraya santhaya sarvabheeshta pradhayine ,
Nama sarva athmane thubhyam namo neelambaraya cha

4.Dwadasashtama janmani dwitheeyantheshu rasishu,
Ye ye may sangha dosha sarve nasyanthu Maha Prabhu.

Sutha Uvacha:-
5.Srunudwam munayasarve Sani peeda haram Shubham,
Sani preethikaram stotram Sarvabheeshta phala pradham.

6.Pura Kailsa Shikare Parvathyai sankarena cha,
Upadishtam sanai stotram Pravakshyami thapo dhana.

7.Raghu vamsethi vikhyatho Raja Dasaratha Prabhu,
Babhuva Chakravarthi cha saptha dweepadhipo bali.

8.Kruthikanthe SAnou yathe Devagnai jnarpitho hi saa,
Rohini sakatam bhithwaa saniryasyathi sampratham.

9.Itham sakata bhedena surasura bhayankaram,
Dwadasabdasthu Durbhiksham bhavishyathi sudharunam.

10.DEsascha nagara grama bhayabheethaa samanthatha,
Bruvanthi sarva lokaanaam bhaya medath samagamam.

11.Yevamukthastho vakhyam manthribhir saha parthiva,
Vyakulam thu jagad drushtwa pourajava padhadhikam.

12.Papracha prayatho raja Vasishta pramukhanrupeen,
Samadhanam kimasyasthi , broova may muni sathama.

13.Prajaanam pari rakshayai sarvajna sarva darsana,
Thchruthwaa munayasarve prochusyabalam mahath.

14.SAnasicharena sakate thasmin bhinne krutha prajaa,
Ayam yogohya sadhyasthu sakra brahmadhibhi sthadhaa.

15.SA thu samchinthya manasaa sahasaa purusharshabha,
SAmadhayas dhaur dhivyam divyayudha samanvitham.

16.Radham aaruhya vegena gatho nakshjatra mandalam,
SApada yojanam laksham suryasyopari samsthitham.

17.Rohinim prushtadha sthapya Raja Dasaradhasthadhaa,
Radhethu kanchane divye SArva rathna Vibhooshithe.

18.Hema varna hayaiyuktha Maha Kethu samuchithe,
Deepthamano Maha Raktha Kireeta katakadhipi.

19.Babraja sa thadakaso Dwitheeya iva Bhaskara,
AAkarna poorna chapena samaharasthram anya yojayeth.

20.SAmharasthram saner drushtwa , surasura bhayankaram,
Kruthikanthe thadha sthithwaa pravisankila rohinim.

21.Drushtwa Dasaradham chagre thasthou sabrukuti mukha ,
Hasithwaa thadbhasyath souriridham vachanam abraveeth.

22.Pourusham thava Rajendra surasura bhayangaram,
Deva sura manushyascha Sidha vidhyadhare raga.

23. Maya avalokitha sarve dainyama assu vrujanthi they,
Thushtoham thava Rajendra thapasaa pourushena cha.

24.Varam broohi pradaasyami manasa yad abheepsitham,
Dasaratha Uvacha-(Prasadam kuru may soure varadhdhoyadhi may sthitha.)
Adhya prabruthi may Rashtra peedaa karyaana kasyachith

25.Rohinim bhedayithwa thu na ganthavyam thwayasane ,
SAritha saagaraa sarve yava chandra arka medini.

26.Dwadsabdasthu durbiksham na kadachith bhavishyathi,
Yachitham thu mayaa soure Nanayafichamyaham varam.

27.Yevam asthvithi supreetho varam pradathu saswatham,
Keerthiresha thwadheeyaa cha trilokyae sambavishyaathi.

28.Prapya chainam varam Raja kruthakrutho bhavathadha,
Yevam varam thu samprapya hrushtaroma sa parthiva.

29.Radhopasthe dhanussadhapya bhoothwaa chaiva kruthanjili,
Dhyathwaa Saraswathim devim gana nadham Vinayakam.

30.Raja Dasaradha stotram souroridhamadhakaroth

Dasaradha Uvacha:-

Nama Krishnaya neelaaya sithikanda nibhaya cha,

31.Namo neela mukhabjaya nelothphala nibhaya cha,
Namo nirmamsa dehaya deergha smasru jataya cha.

32.Namo Visala nethraya Suskodara bhayanaka,
Nama parusha nethraya , Sthoolaromne namo nama

33.Namo nithyam kshudarthaya , athrupthaya namo nama,
Namo deergaaya sushkaaya kala damshtraya they nama.

34.Namasthe ghora roopaya , dur nireekshyaya they nama,
Namo ghoraya roudhraya bheeshanaya karaline.

35.Namasthe sarva bhakshaya , valee mukha namosthu they,
Soorya puthra namosthu Bhaskarabhaya dhayine.

36.Adhodrushte namosthu, samvatharka namo nama,
Namo mandha gathe thubhyam nisthrimsaaya namo nama.

37.Namo dussahrdehaya , nithya yoga rathaya cha,
Jnana drushti namosthuthe Kasyapatmaja soonave .

38.Thushto dadhasi thwam rajyam krudho harasi thath kshanaath,
Devasura manushyascha sidha vidhya dharo araga.

39.Thwayaa avalokithaa sarve dhainyamasu vrajanthi they,
Brahma sakro yamaschaiva rushaya saptha sagaraa.

40.Rajyabrashtaa bhavantheeha thava drushtya avalokitha,
Desascha nagara grama dweepascha girayasthadhaa.

41.Saritha sagara cssarve nasam yaanthi samooladhaa,
Prasadam kuru may Soure varadhoasi mahabala

42.Yevamukthasthadhaa souri graharajo Mahabala,
Abraveecha Sanirvakyam hrushtaroma sabhaskara.

43.Sanir uvacha:-¬
Thushtoham thava rajendra stotranena suvrutha,
Varam bruhi pradhasyami manasa yad abheepsitham.

44.Dasaradha Uvacha:-¬
Prasanno yadhi may soure , peedaam kuru na kaschith,
Devasura manushyaanaam pasu pannaga paksheenaam

45.Saneer uvacha:-

46.DEvasura manushyascha Sidha Vidhyadaro raga,
Pasu pakshi mrugaa vrukshaa peedaam munchanthu sarvadhaa.

47.Thwayaa prokthamidham stotram padeth iha manava
Yeka kalam kkachith kalam peedaam munchanthi thasya vai.

48.Mruthyu sthana gatho vaapi janma vyaya gathopi vaa
Padathi sradha yukthaa suchi snathwaa samahitha

49.Sami pathrasya mabhyarcha prathimaam lohajaam mama,
Mashaoudhanam thilaimishram dadhya lohanthu dakshinaam.

50. Krishnaam gaam mahishim vasthram mamudhishya dwijathaye ,
Madhine thu viseshena stotranena poojayewth.

51.Poojayithwa japeth stotram bhoothwaa chaiva kruthanjali,
Thasya peedaam nachaivaham karishyami kadhachana.

52.Gochare , janma lagne vaa dasaswa anthar dasaasu cha,
Rakshami sathatham thasya peedaa swaanya graham cha.

53.Anyaiva prakaarena peeda muktham jagad bhaveth
Sutha Uvacha:-

54.Maine krutharthathmaanaam namaskruthya SAnaischaram,
Sanenaa cha abhya anujnathaa swasthana magaman nrupa.

55.Swasthanam cha thatho gathwaa prapthakamo abhavath thadhaa,
Konasa sanaischaro mandha Chayaa hrudaya nandana.

56.Marthandajasthadhaa Souri pathangir Gruha nayaka,
Brahmanya kroora karma cha Neela vasthro anjana dhyuthi.

57.Dwadasaithani namani ya pate cha dhine dhine ,
Vishamasthopi supreethasthasya jayathe.

58.Manda vare suchi snathwa , mithaharo jithendriya,
Thad varna kusumair yuktham sarvangam dwija sathama.

59.Poojayithvaa annapanadhyai stotram ya prayatha padeth,
Puthra kamo labheth puthram , dhana kamo labheth dhanam

60.Rajakamo labheth rajyam , jayarthi vijayi bhavedh,
Ayushkamo labhedh aayu, srikama sriyam aapnuyath.

61.Yadhyadh ichathi thath sarva BHagwan Bhaktha vathsala ,
Chinthithaani cha sarvaani dadhathi na samsaya.

Ithi Dasaratha raja krutham sanaischara stotram sampoornam.

error: Content is protected !!