Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Sakradhi Sthuthi

Sakradhi Sthuthi

This stotram is from fourth chapter of Devi Mahatmyam. This is address by Indra and other devas after the Goddess Killed Mahishasura

Stotram

Rishir Uvacha:-

Sakradhaya suragana nihathe athiveerya,
Thasmin durathmani surari bale cha devya,
Thaam thushtuvu pranathi namra siro daramsa,
Vagbhi praharsha pulgothgama charu deha.

2.Devya yaya thathamidham jagadathma shakthya,
Nissesha deva gana shakthi samooha moorthya,
Thaam ambikam akhila deva maharshi poojyam,
Bhakthya nathasma vidha dhahthu shubhani saa na.

3.Yasya prabhavam athulam bhagwan anantho,
Brahma harascha nahi vakthumalam balam cha,
Saa chandika akhila jagath paripalanaya,
Naasaya chaashubha bhayasya mathim karothu.

4.Yaa sree swayam sukrtheenaam bhavaneshwa lakshmi,
Papathmaanam krutha dhiyaam hrudhayeshu budhi,
Sradhaa sathaam kula jana prabhavasya lajja,
Thaam thwaam nathaa sma paripalaya devi viswam.

5.Kim varnayama thava roopa machinthya methath,
Kim chathi veeryamasura kshayakari bhoori,
Kim chahaveshu charithani thavathi yani,
Sarveshu devyasura deva ganadhikeshu.

6.Hethu samastha jagatham trigunaapi doshair,
Na Jnayase hariharadhibhirapyapaara,
Sarvasrayakhilamidam jagadamsa bhootha,
Mavyakyatha hi parama prakruthisthwamadhya.

7.Yasya samastha suratha samudheeranena,
Trupthim prayathi sakaleshu makheshu devi,
Swahasi vai pithru ganasya cha trupthihethu,
Rucharyasethwamatha eva janai swatha cha.

8.Yaa mukthihethu ravichinthyaw maha vrutha thwa,
Mabhysyase suniyathendriya thathwa sarai,
Moksharthibhir munibhirastha samastha doshair,
Vidhyasi saa bhagawathee parama he devi.

9.Sabhathmika suvi malarghya jusham nidhana,
Mudhgedharamya padha patavatham cha samnaam,
Devi, thwayi bhagawathi bhava bhavanaya,
Vartha cha sarva jagatham paramarthi hanthree.

1

0.Medhasi devi, vidhithakhila sastra sara,
Durgasi durga bhava sagara naura sanga,
Sri kaida bhari hrudaika kruthadhivasa,
Gauri Thwameva sasi mouli krutha prathishta.

11.Ishath sahasam amalam paripoorna chandra,
Bhibanukari prahruthama kanthi kantham,
Athyathbutham prahruthamaatharusha thadhapi,
Vakthram vilokhya sahasa mahishasurena.

12.Dhrushtwa thu devi, kupitham brukutikarala,
Mudrchcha sanka sadhya schavee yanna sadhya,
Pranaan mumocha mahishas thadeeva chithram,
Kair jeevithe he kupithanthaka darsanena.

13.Devi praseedha paramaa bhavathi bhavaya,
Sadhyo vinasayasi kopavathi kulani,
Vignanametha dhadhunaiva yadasthametha,
Nnetham bhalam suvipulam mahishasurasya. .

14.Theey Sammatha jana padeshu dhanani theshaam,
Theshaam yasamsi na cha seedhathi dharma varga,
Dhanyastha eva nibrudhathmaja abhyathya dhara,
Yesham sadabhydayadha bhavathee prasanna.

15. Dharmyani devi, sakalani sadaiva karmaa,
Anyadhutha prathidhinam sukruthi karothi,
Swargam prayathi cha thatho bhavathi prasadath,
Loka thraye aapi phaladha nanu devi thena.

16.Durge smrutha harasi bheethimasesha jantho,
Swasthai smruthaa mathi matheeva shubha dhadhasi,
Daridrya dukha bhaya harini ka twadhanya,
Sarvopa kara karanaya sadardra chitha.

17.Eapir hathair Jagathupaithi sukham thadaihe,
Kurvanthu nama narakaya chiraya papam,
Samgrama mruthyu madhigamya divam prayanthu,
Mathwethi noona mahithan vinihamsi devi.

18.Dushtaiva kim bhavathi prakarothi bhasma,
Sarvasuranareeshu yal prahinoshi sasthram,
Lokaan prayanthu ripavo api hi sasthra puthra,
Itham mathir bhavathi theshwa hithesu swadhi.

19.Gadga prabha nikara vishuranai sthodhagrai,
Soolagra kanthi nivahena druso asuranam,
Yannagatha vilayamamsuma dindhu ganda,
Yogyananam thava vilokayatham thdethath.

20.Dur vrutha vrutha samanam thava devi seelam,
Roopam thadiva thadha vicinthya mathulya manyai,
Veeryam cha hanthya hrutha deva parakramanam,
Vairishwapi prakatithaiva dhaya twayetham.

21.Kenopama bhavathu thesya parakramasya,
Roopam cha shathru bhaya karyadhi hari kuthra,
Chithe krupaa samara nishtooratha cha dushsta,
Twayeva devi, varade bhuvana trayepi.

22.Trilokya methad akilam ripu nasanena,
Tratham twaya samara murdhani the api hatwa,
Neetha divam ripu gana bhaya mapyapastha,
Masmaka munmadha surari bhavam namasthe.

23.Soolena pahino devi, pahi gadgena chabhike,
Gandaswanena na pahi chapajyaniswanena cha.

24.Prachyam raksha, pradeechyam cha chandike, Raksha dakshine,
Bramanenathma soolasya utharasyam thadeswai.

25.Sowmyani yani roopani trolokye vicharanthi they,
Yani chatyartha ghorani thai rakshas maam sthadha bhuvam.

26.Gadga soola gadhadheeni yani cha asthrani they ambike,
Kara pallava sangeeni thairasman raksha sarvatha.

27.Evam sthutha surair divyai kusumair nandanodbhavai,
Architha jagatham dhathri thadha gandhanulepanair.

error: Content is protected !!