Breaking News
Home / Mantras / Sadashivashtakam

Sadashivashtakam

Suvarna padmini thatantha divya harmya vasine,
Suparna vahana priyata soorya koti thejase,
Aparnaya viharine phana darendra dharine,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave., 1

Sathunga bhanga jahnuja sudhamsu ganda moulaye,
Pathanga pankaja suhruth krupeeta yoni chakshushe,
Bhujanga raja kundalaya, punya shali, bhandhave,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave., 2

Chathur mukhanana aravinda veda geetha bhoothaye,
Chathurbhujanuja sareera shobha mana murthaye,
Chathurvidartha dana sounda thandava swaroopine,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave., 3

Saran nisakara prakasa manda hasa manjula,
Dhara pravala bhasa mana vakthra mandala sriye,
Karasphurath kapalamuktha Vishnu raktha payine,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave., 4

Sahasra pundareeka poojanaika soonya darshanath,
Sahasra nethra kalpitharchanachyuthaya bhakthitha,
Sahasra bhanu mandala prakasa chakra dhayine,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave., 5

Rasaradhaya ramya pathra bruthradanga panaye,
Rasa darendra chapa sinjani krutha nilasine,
Swasaradhi kruthabja yoni nunna veda vajine,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave., 6

Adhiprakalbha veerabhadra simha nada garjitha,
Sruthi prabheetha daksha yaga bhaginaga sadmanaam,
Gathi pradhaya garjithakhila prapancha sakshine,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave., 7

Mrukandu soonu rakshana vadhootha danda panaye,
Suganda mandalasphurath prabha jithamruthamsave,
Akhanda bhoga sampadartha loka bhavithathmane,
Sada namashivaya they sadashivaya shambhave., 8

Madhuripu vidhi shakra mukhya devaii,
Api niyamarchitha pada pankajaya,
Kanaka giri sarasanaya thubhyam,
Rajatha sabha pathaye, namasivaya., 9

Halasya nadhaya maheshwaraya,
Hala halalankrutha kandharaya,
Meenekshanaya padaye shivaya,
Namo nama Sundara thandavaya., 1

0

Ishwara Uvacha:-
Thwaya krutham idham sthothram ya padeth bhakthi samyutha,
Thasya ayur deergam arogyam sampadascha dadamyaham.

error: Content is protected !!