Breaking News
Home / Mantras / Runa mochana mangala stotram

Runa mochana mangala stotram

Mangalo bhoomi puthrascha runahartha dana pradha,
Sthirasanomaha kaya sarva karma virodhaka., 1

Lohitho, lohithakshascha Samagaanam krupakara,
Dharathmaja kujo, bhoumo, bhoothidho, bhoominandana., 2

Angarako yamaschaiva sarvarogapaharka,
Vrushte kartha aapahartha cha sarva kama phala pradha., 3

Yethani kuja namani nithyam ya sradhaya padeth,
Runam na jayathethasya danam seegramavapunuyath., 4

Darani garbha sambhootham, vidhyut kanthi sama prabham,
Kumaram shakthi hasthamchamangalam pranamamyaham., 5

Sthothram angarakasyethathpadaneeyam sada nrubhi,
Na thesham bhoumaja peeda swalpapi bhavathi kwachith., 6

Angaraka maha bhaga Bhagawan baktha vathsalam,
Thwam namami mamasesham runamasu vinasaya., 7

Runa rogadhi daridryam ye chanye hyapamruthyuve,
Bhaya klesa manasthapa nasyanthu mama sarvadha., 8

Athi vakra duraradhya bhoga muktha jithathmana,
Thushto dadhasi samrajyam rushto harasi thath kshanath., 9

Virinchi sakra vishnunaam manushyanam thu kaa katha,
Thenathwam sarva sathvena graham rajo maha bala., 1

0

Puthran dehi danam dehi thwamasmi saranagatha,
Runa daridrya dukhena shathrunaam cha bhayath thatha., 11

Yebhir dwadasabhi slokai ya sthouthi cha darasutham,
Mahatheem sriyamapnothi hyaparo danadho yuva., 12

error: Content is protected !!