Breaking News
Home / Ashtakams / Rudrashtakam – Namami Shamishan Nirvana Rupam

Rudrashtakam – Namami Shamishan Nirvana Rupam

Namaam-Iisham-Iishaana Nirvaanna-Ruupam
Vibhum Vyaapakam Brahma-Veda-Svaruupam |
Nijam Nirgunnam Nirvikalpam Niriiham
Cidaakaasham-Aakaasha-Vaasam Bhaje-[A]ham ||1||

Niraakaaram-Ongkara-Muulam Turiiyam
Giraa-Jnyaana-Go-[A]tiitam-Iisham Giriisham |
Karaalam Mahaakaala-Kaalam Krpaalam
Gunna-[A]agaara-Samsaara-Paaram Nato-[A]ham ||2||

Tussaara-Adri-Samkaasha-Gauram Gabhiram
Mano-Bhuuta-Kotti-Prabhaa-Shrii Shariiram |
Sphuran-Mauli-Kallolinii Caaru-Ganggaa
Lasad-Bhaala-Baale[a-I]ndu Kanntthe Bhujanggaa ||3||

Calat-Kunnddalam Bhruu-Sunetram Vishaalam
Prasanna-[A]ananam Niila-Kannttham Dayaalam |
Mrga-Adhiisha-Carma-Ambaram Munndda-Maalam
Priyam Shangkaram Sarva-Naatham Bhajaami ||4|

Pracannddam Prakrssttam Pragalbham Pare[a-Ii]sham
Akhannddam Ajam Bhaanu-Kotti-Prakaasham |
Tryah-Shuula-Nirmuulanam Shuula-Paannim
Bhaje[a-A]ham Bhavaanii-Patim Bhaava-Gamyam ||5||

Kalaatiita-Kalyaanna Kalpa-Anta-Kaarii
Sadaa Sajjana-[A]ananda-Daataa Pura-Arii |
Cid-Aananda-Samdoha Moha-Apahaarii
Prasiida Prasiida Prabho Manmatha-Arii ||6||

Na Yaavad Umaa-Naatha-Paada-Aravindam
Bhajanti-Iha Loke Pare Vaa Naraannaam |
Na Taavat-Sukham Shaanti Santaapa-Naasham
Prasiida Prabho Sarva-Bhuuta-Adhi-Vaasam ||7||

Na Jaanaami Yogam Japam Naiva Puujaam
Natoham Sadaa Sarvadaa Shambhu-Tubhyam |
Jaraa-Janma-Duhkhau-[A]gha Taatapyamaanam
Prabho Paahi Aapanna-Maam-Iisha Shambho ||8||

error: Content is protected !!