Breaking News
Home / Mantras / Rudra Kavacham

Rudra Kavacham

Asya Sri Rudra Kavacha stotra maha manythrasya Durvasa rishi, Anushtup chanda , Tryabaka rudro devatha, Om Bheejam, Hreem SAkthi, Kleem Keelakam , mama manobheeshta sidhyarthe jape viniyoga.

Dhyanam
Santham padmasanastham sasi dharamukutam panchavakthram trinethram,
Soolam vajram cha Gadgam parasumabhayadham Dakshinange vahantham,
Nagam pasam cha gandaam vara damaruyutham chambikaam vama bhage,
Nanalankarayuktham sphatikamaninbham Parvatheesam namami.

Durvasa uvacha:-

1.Pranamya sirasa devam , swayambhum Parameswaram,
Yekam sarvagatham devam sarva deva mayam vibhum.

2.Rudra varma pravakshyami anga pranasya rakshane,
Ahorathrmayam devam rakshartham nirmitham puraa.

3.Nethrayo thrayambaka pathu, mukham pathu Maheswara,
Karnayo pathumay Shambhu, nasikayam sada shiva.

4.Rudram may chagratha pathu , pathu parswo harasthadha,
Siro may Easwara pathu , lalalatam neela lohitha.

5.Vageesa pathu may jihwam , oshtou pathu ambikapathi,
Sri kanda pathu may greevaam , bahum chaiva pinaka druk.

6.Hrudayam may Mahadeva, Easwaro avyath sthanantharam,
Nabhim , katrim cha Vakshascha pathu sarva Umapathi.

7.Bahu Madhya antharam chaiva sookshma roopa Sadashiva,
Swaram rakshathu sarveso , gathrani yadha kramam.

8.Vajra Shakthi dharam chaiva pasangusa dharam thadhaa,
Ganda soola dharam nithyam rakshathu tridaseswara.

9.Prasthaneshu pade chaiva , vruksha moole nadhi thate ,
SAndhyayam raja bhavane Virupakshasthu pathu maam.

1

0.Seethoshna thadha kaleshu , thuhina drumakandake,
Nirmanushye asame marge thrahi maam vrusha dwaja.

11.Ithyedath Rudra kavacham pavithram paapanasanam,
Mahadeva prasadena durwaso muni kalpitha,

12.Samakhyaatham samasena na bhayam vindathi kwachith,
Prapnothi paramaroghyam punyam ayushya vardhanam.

13.Vidhyarthi labhathe vidhyaam , Dhanarthi labhathe dhanam,
Kanyarthi labhathe kanyaam , na bhayam vidhathi kwachith.

14.Aputhro Labhathe puthram , Moksharthi , mokshapnuyath,
Thrahi thrahi Mahadeva thrahi thrahi thrayeemaya.

15.Thrahi maam Parvathinadha , Thrahi maam Tripuranthaka,
Pasam Gadwanga divyasthram trisoolam rudramevacha.

16.Namaskarothi devesa thrahi mam jagadheeswara,
Shathrumadhye , sabhamadhye , grama madhye , grahanthare.

17.Gamanagamane chaiva thrahi maam bhaktha vathsala,
Thwam chitham thwam manasam cha thwam budhi sthwam parayanam.

18.Karmana manasa chaiva ,
Thwam budhischa yadha sadaa,
Jwarabhayam chindi sarva jwara bhayam ,
Chindi, grahabhayam chindi.

19.Sarva shatroon nivarthyaapi , sarva vyadhi nivaranam,
Asya Rudra lokam sa gachathi ,

Sri Rudra lokam sa gachathi , om nama ithi
Ithi Skanda purane Sri Rudra Kavacham sampoornam.

error: Content is protected !!