Breaking News
Home / Ashtakams / Ramashtakam

Ramashtakam

Related image

This Stotram is sung by  Vyasa Rushi.

Bhaje visesha sundaram, samastha papa khandanam,
Swabhaktha chitha ranjanam, Sadaiva rama madvayam., 1

Jatakalapa Shobhitham, Samastha papa nasakam,
Swabhaktha bheethi bhanjanam, Bhajeha rama madvayam., 2

Nija swaroopa bhodhakam, krupakaram bhavapaham,
Samam shivam niranjanam, Bhajeha rama madvayam., 3

Saha prapancha kalpitham, hyanamaroopa vasthavam,
Nirakruthim niramayam, Bhajeha rama madvayam., 4

Nishprapancha, nirvikalpa, nirmalam, niramayam,
Chideka roopa santhatham, Bhajeha rama madvayam., 5

Bhavabdhipotha roopakam, hyasesha deha kalpitham,
Gunakaram, krupakaram, Bhajeha rama madvayam., 6

Maha vakhya bodhakair virajamana vakpadai,
Parabrahma vyapakam, Bhajeha rama madvayam., 7

Shiva pradham sukhapradham, bhavaschidham bramapaham,
Virajamana desikam, Bhajeha rama madvayam., 8

Ramashtakam padathi ya sukaram supunyam,
Vyasena bhashithamidham, srunuthe manushya,
Vidhyam sriyam vipula soukhyamanantha keerthim,
Samprapya deha vilaye labhathe cha moksham., 9

error: Content is protected !!