Breaking News
Home / Ashtakams / Ramapathyashtakam

Ramapathyashtakam

Jagadhadhi manadhi majam puroosham,
Saradhambhara thulya thanum vithanum,
Drutha kunja radhanga gadham vigadham,
Pranamami Remadhipadhim tham aham., 1

Kamalanana kanja ratham viratham,
Hrudhi yogi janai kulitham lalitham,
Kujanai sujanairlabham sulabham,
Pranamami Remadhipadhim tham aham., 2

Muni vrunda hrudhistha padam supadham,
Nikhiladwara bhaga bhujam subhujam,
Hrutha vasa va mukhya madham, viimadham,
Pranamami Remadhipadhim tham aham., 3

Hrutha dhanava druptha balam subalam,
Swajanaastha samasthamalam vimalam,
Samapastha gajendra dharam sudharam,
Pranamami Remadhipadhim tham aham., 4

Pari kalpitha sarva kalam vikalam,
Sakalagama Geetha gunam vigunam,
Bhava pasa nirakaranam saranam,
Pranamami Remadhipadhim tham aham., 5

Mruthi janma jara samanam kamanam,
Saranagatha bheethi haram dhaharam,
Pari pushta maha hrudayam sudhayam,
Pranamami Remadhipadhim tham aham., 6

Sakalaavani bimbha dharam swadharam,
Pari poritha sarvadi sam sudrusam,
Gatha soka masoka karam sudharam,
Pranamami Remadhipadhim tham aham., 7

Madhi tharnava raja rasam sarasam,
Gradhi tha akhila loka hrudayam suhrudham,
Pradhithadbutha sakthi ganam sugunam,
Pranamami Remadhipadhim tham aham., 8

Sukha rasikaram bhava bandha haram,
Paramashtaka metha dhananya mathi,
Padathi hathuyoni samayvanaro,
Labhathe khalu Vishnu padam saparam., 9

error: Content is protected !!