Breaking News
Home / Mantras / Rama Mangalasasanam

Rama Mangalasasanam

Related image

Mantra

Kosalendraya, mahaneeya gunabhdhaye,
Chakravarthi thanujaaya sarva bhoumaya Mangalam., 1

Vedavedantha vedhyaya, Megha Shyamala moorthaye,
Pumsaam mohana roopaya, punyaslokaya Mangalam., 2

Viswamithrantharangaya, mithila nagari pathe,
Bhagyaanaam paripakaya, bhavya roopaya Mangalam., 3

Pithru bhakthaya sathatham brathrubhi saha seethaya,
Nandithakhila lokaya, Ramabhadraya Mangalam., 4

Thyaktha saketha vasaya, chithra koota viharine,
Sevyaya sarva yaminaam, dheerodhayaya Mangalam., 5

Soumithrina cha janakya chapa banasi dharine,
Samsevyaya sada bhakthya, swamine mama Mangalam., 6

Danda karanya vasaya, khara dhooshana sathrave,
Grudhra rajaya Bhakthaya, mukthi dayasthu Mangalam., 7

Sadaram Sabari datha phala moola abhilashine,
Soulabhya paripoornaa, sathvodrikthaya Mangalam,., 8

Hanumath sama vethaya, harresabheeshta dhayine,
Bali pramadhanayasthu, Maha dheeraya Mangalam., 9

Srimathe Raghu veeraya, sethullangitha sindhave,
Jitha rakshasa Rajaya, Rana dheeraya Mangalam., 1

0

Vibheeshana kruthe preethya, lankabheeshta pradhayine,
Sarva loka saranyaya, Sri Raghavaya Mangalam., 11

Asadhya nagarem divyamabhishikthaya Seethaya,
Rajadhi rajaya Rama Bhadraya Mangalam., 12

Brahmadhi deva sevyaya, brahmanyaya mahathmane,
Janaki prana nadhaya, Ragu nadhaya Mangalam., 13

Sri soumya jamathru mune krupaya smanu peyushe,
Mahathe mama nadhaya, Raghu nadhya Mangalam., 14

Mangala sasana paraiir madacharya purogamai,
Sarvescha poorvairacharyai, sathkruthayasthu Mangalam., 15

Ramya jamathru muneena, mangala sasanam krutham,
Trilokyadhipathi Sriman, karothu Mangalam sada., 16

Ithi Sri vara vara muni swami krutha, sri rama mangala sasanam sampoornam
Thus ends the song of good for Lord Rama, written by the sage Vara vara muni.

error: Content is protected !!