Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Rama Krutha Parvatha Vardhinyashtakam

Rama Krutha Parvatha Vardhinyashtakam

This Stotram is sung by Lord Rama.This stotram address the  Lord Ramanatha of Rameswaram.

Stotram

1.Sevyaam sadhu janai , Saroja nayanaam , poornenendu Bhimbananaam,
EEdyagama Vedhibir muni ganai dhyeyaam SAda yoghibhi,
Dhyeyaam Dumburu, Narada prapruthibhir , Brahmathibhir poojithaam,
Vandhe Parvatha vardhithaam , smitha mukhim , Sri ramanadheswarim.

2.Gowrim , Hara kireeta noopura lasad Kandenndhu bhooshanvithaam,
Vidhyaam Vedasiropireedya mahimaa meesana dehaalaayam,
Bhakthabheshta vara pradhana chathuram , samsara samharineem,
Vandhe Parvatha vardhithaam , smitha mukhim , Sri ramanadheswarim.

3.Maya mathra vinoda nirmitha jagat rakshantha kruthyanvitham,
Sedhou sadaramakadakila jagat kshemaya samprasthithaam,
Bhakthagowka , vanaanalojjwala shikaam , rajeeva nethra dwayaam,
Vandhe Parvatha vardhithaam , smitha mukhim , Sri ramanadheswarim.

4.Durge , Gowri, Bhavani , Parvathy Shive , Sarvani, Rudra priye,
Mathar loka jananya abheeshta varade , Sailendra kanye , Ume,
Chinthatheethapathe, chiranthana nuthe , shad vakthra leelarathe,
Vandhe Parvatha vardhithaam , smitha mukhim , Sri ramanadheswarim.

5.Gandarva amara, yakshapannagavathu, seemantha lagnangrike,
BHakthabheeshtatha kalpa kayitha bujesamveekshidesanane,
Kandenthwankitha masthake , trinayane, Peethambare , Shyamale,
Vandhe Parvatha vardhithaam , smitha mukhim , Sri ramanadheswarim.

6.Gaythryadhi sarojadhi kelagai sadaa sevithaam,
Raja karna vilambi kundala mani sreni prabha ranjithaam,
Uthunga sthana Madhya yugma vilasad haaraam, karrala alakam,
Vandhe Parvatha vardhithaam , smitha mukhim , Sri ramanadheswarim.

7.Raksha raja vadauga sodana krupaa poornaava lokekshane,
Sarva vyakula thapa soka samane , Samrajya soubhagyathe ,
Hathya kauga vinasana sthuthipathe , Mruthyunjaya ardhakruthe,
Vandhe Parvatha vardhithaam , smitha mukhim , Sri ramanadheswarim.

8.Chithadrsa vikasi varshama ruchiraam , uthphulla vakthrambujaam,
Veeksha labdha Virincha , Vishnu , vibhavaa mapath sahayangrikaam,
DEvim daivatha brundha vanditha padhaam, daithyendra samharineem,
Vandhe Parvatha vardhithaam , smitha mukhim , Sri ramanadheswarim.

9.Mathar haimavatheeswari trinayane Dakshayani eesa priye,
Balendu ankitha masthake , aruna ruche , Shad vakthra peetha sthane,
Maam Ramam , Jankathmajaam cha sahajam Sugreeva mukhyaan kapeen,
SArvaan thrahi namosthuthe , Bhagawathi Sri Ramanadheswarim.

Namo, namo , Gauri punar namo nama Namashive , Raghava sannuthe nama,
Namo bhavanyai Varade namo Nama , Namo nama Sankara Vallabhe nama.

error: Content is protected !!