Breaking News
Home / Mantras / Rahu Kavacham

Rahu Kavacham

Rahu is a Rakshash,son of Kasyapa rushi.By chanting this mantra,will pleased  Rahu graha.

Mantra

Pranamami sada rahum, soorpakaram kireetinam,
Saimhikeyam karalasyam, lokanamabhaya pradham., 1

Neelambara sira pathu, lalatam loka vanditha,
Chakshushi pathu may Rahu, srothre thwardha sareeravan., 2

Nasikam may dhoomravarna, soolapanir mukham mama,
Jihwam may simhika sunu, Kantam may katinamgrika., 3

Bhujangeso bhujai pathu, neela malyambara karou pathu,
Pathu vaksha sthalam manthri, pathu kuksheem vidhunthuda., 4

Katim may vikata pathu, ooru may sura poojitha,
Swarbhanuni januni pathu jange may pathu jadayaha., 5

Gulphou grahapathi pathu, padhou may bheeshanakruthi,
Sarvanyangani may pathu neela chandana bhooshana., 6

Raheridham kavacham rhudhi davasthudham yo,
Bhakthya padathyunu dinam niyatha suchi sanu,
Prapnothi keerthimathulam sriyamrudhi maayura,
Aaroghya mathma vijayam cha hi thath prasadath., 7

Ithi Sri Mahabharathe Drutharasthra jayantha samvade drona parvani rahu kavacham sampoornam,

error: Content is protected !!