Breaking News
Home / Mantras / Purusha suktam

Purusha suktam

Purusha suktam

om tacChamahe | gAtum yagyAya | gAtum yagyapataye | daivI svastirastu nah |
svastirmAnuShebhyah | Urdhvam jigAtu bheShajam | sham no astu dvipade |
sham chatuShpade | om shAntih shAntih shAntih ||
om sahasrashIrShA puruShah | sahasrAkShah sahasrapAt | sa bhUmim vishvato
vRutvA | atyatiShThaddashAngulam | puruSha evedagm sarvam | yadbhUtam
yachcha bhavyam | utAmRutatvasyeshAnah | yadannenAtirohati | etAvAnasya
mahimA | ato jyAyAgshcha pUruShah || 1 ||
pAdo~asya vishvA bhUtAni | tripAdasyAmRutam divi | tripAdUrdhva
udaitpuruShah | pAdo~syehA~~bhavAtpunah | tato vishvanvyakrAmat |
sAshanAnashane abhi | tasmAdvirADajAyata | virAjo adhi pUruShah | sa jAto
atyarichyata | pashchAdbhUmimatho purah || 2 ||
yatpuruSheNa haviShA | devA yagyamatanvata | vasanto asyAsIdAjyam | grIShma
idhmashsharaddhavih | saptAsyAsan paridhayah | trih sapta samidhah kRutAh |
devA yadyagyam tanvAnAh | abadhnanpuruSham pashum | tam yagyam barhiShi
proukShan | puruSham jAtamagratah || 3 ||
tena devA ayajanta | sAdhyA RuShayashcha ye | tasmAt yagyAtsarvahutah |
sambhRutam pRuShadAjyam | pashUgastAgashchakre vAyavyAn | AraNyAn
grAmyAshcha ye | tasmAt yagyAtsarvahutah | Ruchah sAmAni jagyire |
ChandAgmsi jagyire tasmAt | yajustasmAdajAyata || 4 ||
tasmAdashvA ajAyanta | ye ke chobhayAdatah | gAvo ha jagyire tasmAt |
tasmAjjAtA ajAvayah | yatpuruSham vyadadhuh | katidhA vyakalpayan | mukham
kimasya kou bAhU | kAvUrU pAdAvuchyete | brAhmaNo~~sya mukhamAsIt | bAhU
rAjanyah kRutah || 5 ||
UrU tadasya yadvaishyah | padbhayAgm shUdro ajAyata | chandramA manaso
jAtah | chakShoh sUryo ajAyata | mukhAdindrashchAgnishcha |
prANAdvAyurajAyata | nAbhyA AsIdantarikSham | shIrShNo dyouh samavartata |
padbhayAm bhUmirdishah shrotrAt | tathA lokAgm akalpayan || 6 ||

vedAhametam puruSham mahAntam | AdityavarNam tamasastupAre | sarvANi
rUpANi vichitya dhIrah | nAmAni kRutvA~~bhivadan , yadAste | dhAtA
purastAdyamudAjahAra | shakrah pravidvAnpradishashchatasrah | tamevam
vidvAnamRuta iha bhavati | nAnyah panthA ayanAya vidyate | yagyena
yagyamayajanta devAh | tAni dharmANi prathamAnyAsan | te ha nAkam
mahimAnah sachante | yatra pUrve sAdhyAh santi devAh || 7 ||
adbhayah sambhUtah pRuthivyai rasAcca | vishvakarmaNah samavartatAdhi |
tasya tvaShTA vidadhadrUpamEti | tatpuruShasya vishvamAjAnamagre |
vedAhametam puruSham mahAntam | AdityavarNam tamasah parastAt |
tamevam vidvAnamRuta iha bhavati | nAnyah panthA vidyate~~yanAya |
prajApatishcharati garbhe antah | ajAyamAno bahudhA vijAyate || 8 ||
tasya dhIrAh parijAnanti yonim | marIchInAm padamicChanti vedhasah | yo
devebhya Atapati | yo devAnAm purohitah | pUrvo yo devebhyo jAtah | namo
ruchAya brAhmaye | rucham brAhmam janayantah | devA agre tadabruvan |
yastvaivam brAhmaNo vidyAt | tasya devA asan vashe || 9 ||
hrIshcha te lakShmIshcha patnyou | ahorAtre pArshve | nakShatrANi rUpam |
ashvinou vyAttam | iShTam maniShANa | amum maniShANa | sarvam maniShANa
|| 1

0 ||
om shAntih shAntih shAntih ||

error: Content is protected !!