Breaking News
Home / Ashtakams / Prathama Kunja Vihari Ashtakam

Prathama Kunja Vihari Ashtakam

Indra neela mani manjula varna,
Phulla neepa kusumanchitha karna,
Krishna labhir krusorasiharee,
Sundaro jayathi kunja vihari., 1

Radhika vadana chandra chakora,
Sarva vallava vadhoo dhrithi chora,
Charcharee chathura thanuchitha charee,
Charutho Jayathi kunja vihari., 2

Sarvadh praditha koulaka parva,
Dhwamsanena hrutha vasava garva,
Goshta rakshana kruthe giridhari,
Leelaya jayathi kunja vihari., 3

Ragha mandala vibhooshitha vamsee,
Vibhramena madanothsava samsee,
Sthuyamana carithah sad vruja naree,
Srenibhir jayathi Kunja vihari., 4

Saatha kumbha ruchi hari dhukoola,
Keki chandraka virajitha chooda,
Nava youvana lasad vruja naaree,
Ranchano jayathi kunja vihari., 5

Sthasakee krutha sugandhi pateera,
Swarna Kanchi pari shobi kateera,
Radhi thonnatha payodhara varee,
Kunjaro jayathi Kunja vihari., 6

Goura dathu thilakojjwala phala,
Keli chanchalitha champaka mala,
Adhri kandhara graheshwabhisaree,
Subhryvam jayathi Kunja vihari., 7

Vibhramochala druganjala nruthya,
Kshiptha gopa lalanakhila kruthya,
Prema matha vrusha bhanu kumaree,
Nagaro jayathi kunja vihari., 8

Ashtakam Madura kunjara vihari,
Kreedaya padathi ya kila hari,
Sa prayathi vilasad parabhagam,
Thasya pada kamalarchana ragam., 9

error: Content is protected !!