Breaking News
Home / Mantras / Pratha Smarana Surya Stotram

Pratha Smarana Surya Stotram

Chanting this mantrra in early morning,will lord sury anugraha.

Mantra

Pratha smarami Khalu thath savithur varenyam,
Roopam hi mandala mruchodha thanur yajjomshi,
Samaani yasya kirana prabhavadhi hethum,
Brahmaa harathma kamalakshya machinthya roopam., 1

Prathar namami tharinam thanuvag manobhi,
Brahmendra poorvaka surairnatha marchitham cha,
Vrushti promachana vinigraha hethu bhootham,
Trilokya palana param, trigunathmakam cha., 2

Prathar Bhajami savithara manantha shakthim,
Papougha shathru bhaya roga haram param cha,
Tham sarva loka kalanathmaka kala moorthim,
Go khanda bandhana vimochanamadhi devam., 3

Slokathrayamidham Bhano Pratha kale padethu ya,
Sa sarva vyadhi nirmuktha prama sukhamavapnuyath., 4

error: Content is protected !!