Breaking News
Home / Mantras / Pratha Smarana Stotram

Pratha Smarana Stotram

Pratha smarami phani raja thanou sayaanaam,
Nagaamaraa sura naraadhi jagannidhanam,
Vedai sahaagama ganai rupageeya maanam,
Kanthara ketha navatham paramam nidhanam., 1

Prathar Bhajami bhava sagara vaari paaram,
Devarshi sidha nivahair vihithopahaaram,
Samthruptha danava kadambha madaapaharam,
Soundarya rasi jala rasi sutha vihaaram., 2

Prathar namami saradambara kanthi kantham,
Padara vinda makara jusham bhavantham,
Nanvathara hrutha bhoomi bharam kruthantham,
Padhoja kambhu radha pada karam prasantham.,3

Sloka thramidham punym Brahmanandena keerthitham,
Ya Padeth pratharuthaya, sarva papai pramchyathe.,4

error: Content is protected !!