Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Pratha Smarana Ganesha stotram

Pratha Smarana Ganesha stotram

Pratha smarami gana nadha manadha bandhum,
Sindhoora poora parishobhitha ganda yugmam,
Udhanda vigna pargandana chanda danda,
Makhandaladhi sura nayaka vrunda vandhyam. 1

Prathar namami chaturanana vandhyamana,
Michanukoolam akhilam cha varam dadanam,
Tham thundilam dwirasanaadhipa yagna soothram,
Puthram vilasa chathuram shivayo Shivaaya. 2

Prathar bhajamyabhayadham khalu bhaktha soka,
Davaanalam gana vibhum varakunjarasyam,
Ajnana kanana vinasana havya vaha,
Muthsaaha vardhanamaham , suthameeswarasya. 3

Sloka thrayamidham punyam sada samrajya dayakam,
Prathruthaya sathatham ya padeth prayatha puman,

error: Content is protected !!