Breaking News
Home / Mantras / Pradosha Mahima Stotram

Pradosha Mahima Stotram

Kailasa shaila bhuvane thri jaga janithreem,
Gowreedha nivesye kanakanchitha rathna peete,
Nrutham vidhthu mabhi vanchithi Soolapanau,
Deva Pradosha samaye anubhajanthi sarve., 1

Vagdevi drutha vallaakee sathamukho
venum dhadhan padmaja-,
Sthallo nidhra karo ramaa bhagawathi,
geya prayogaanvithaa,
Vishnu saandra mrudanga vaadana patur
devas samanthath sthithaa,
Sevanthe thamara pradosha samaye
devam mrudaaneepathim., 2

Gandarwa Yaksha patha goraga siddha saadhya.
Vidhyadaraamaraapsaraso ganaascha,
Yeanyethi loka nilaya saha bhootha varga,
Prapthe pradosha samaye hara parswa samstha., 3
.
Atha pradoshe shiva eka eva,
Poojyodhananye hari padmajadhya,
Thasmin mahese vidhinejyamane,
Sarve praseedanthi suradhi natha.., 4

Lokanahooya sarvaan vividha damarukair gora samsara magnan,
Dathwaabheetham dayalu pranatha bhava haram kunchitham vaama bhaagam,
Uddruthyedham vimukherayanamithi karadarshayan prathyayartham,
Bibradwanhim sabhaayaam kalaathi natanam ya shivo na sa paayal., 5

Sathyam braveemi, paraloka hitham braveemi,
Saaram braveemi upanishadyadhyam braveemi,
Samsaramuthbanamasar vaapya jantho,
Saroyameeswarapadhamburuhasya seva., 6

Yenarchayanthi gireesam samaye pradoshe,
Ye na architham shivamapi pranamanthichanye,
Ethath kadhaam sruthi putair na pibanthi mooda,
Stheya janma subhavanthi naraa daridra., 7

Ye vai pradosha samaye parameswarasya,
Kurvanthyananya mansangri saroja poojaam,
Nithya pravrudha thara puthra kalathra mithra,
Soubhagya sambadadhikastha ihaiva loke., 8

error: Content is protected !!