Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Phala Sruthi of Devi Gadgamala Stotram

Phala Sruthi of Devi Gadgamala Stotram

Phala sruthi
1.Esha vidhyaa Maha sidhi dhayini smrithi mathratha,
Agni vatha maha kshobhe raja rashtrasya viplave

2.Luntane thaskara bhaye , sangrame , salilaplave,
SAmudhra yana vikshobhe, Bhootha prethathike bhaye

3.Apasmara jwara vyadhi mruthyu kshamadhi jebhye,
Sakini, poothana, yaksha raksha , khooshmandaje bhaye ,

4.Mithra bhedhe , graha bhaye , vyasane vyabhicharike,
Anyeshwapi cha dhosheshu Mala manthram smaren nara

5.THadrusam gadgam aapnothi yena hastha sthithenavai,
Ashta dasa maha dweepa samang bhoktha bhavishyathi.

6.SArvopadrava nirmuktha , saakshgath chiva mayo bhaveth,
AApath kale nithya poojaam vistharath karthum aarabheth.

7.Yeka varam japa dhyanam , sarva pooja phalam labeth,
Navavarana deveenaam Lalithaya mahoujana,

8.Yekathra gananaa roopo Veda Vedanga gochara,
SArvagamarahasyartha smaranath papa nasii.

9.Lalithaaya mahesanyaa malaa vidhyaa maheeyasi,
Nara vasyam narendraanaam vasyam naree va sankaram

1

0.Animadhi gunaiswaryai ranjanam papa banjanam,
Thathadha aavaranasyaabhi devatha brundha manthrakam

11.Mala manthram paramam guhyam param dhama prakeerthitham,
Shakthi maalaa Pancha dasyaa chiva maalaa chathaadrusi

12.Thasmad gopyatharadropyam rahasyam bhakthi mukthidham.

error: Content is protected !!