Breaking News
Home / Mantras / Pavamana suktam

Pavamana suktam

PavamAna suktam (puNyAha- vachanam)


taittarIya samhitA, kAnDam 5, prapAThaka 6, anuvAkya 1
taittarIya brAhmaNam, aShTakam 1, prashnah 4, anuvAkya 8

om || hiraNyavarNAh shuchayah pAvakA yAsu jAtah kashyapo yAsvindrah | agnim yA garbham
dadhire virUpAstAna Apashshagg syonA bhavantu || yAsAgm rAjA varuNo yAti madhye
satyAnRute avapashyam janAnAm | madhushchutashshuchayo yAh pAvakAstA na Apashshagg
syonA bhavantu || yAsAm devA divi kRuNvanti bhakSham yA antarikShe bahudhA bhavanti | yAh
pRuthivIm payasondanti shukrAstA na Apashshagg syonA bhavantu || shivena mA chakShuShA
pashyatApashshivayA tanuvopa spRushata tvacham me | sarvAngm agnIgm rapsuShado huve vo
mayi varcho balamojo nidhatta ||
pavamAnassuvarjanah | pavitreNa vicharShaNih | yah potA sa punAtu mA | punantu mA
devajanAh | punantu manavo dhiyA | punantu vishva Ayavah | jAtavedah pavitravat | pavitreNa
punAhi mA | shukreNa devadIdyat | agne kratvA kratUgm ranu | yatte pavitramarchiShi | agne
vitatamantarA | brahma tena punImahe | ubhAbhyAm devasavitah | pavitreNa savena cha |
idam brahma punImahe | vaishvadevI punatI devyAgAt | yasyai bahvIstanuvo vItapRuShThAh |
tayA madantah sadhamAdyeShu | vayagg syAma patayo rayINAm | vaishvAnaro rashmibhi-rmA
punAtu | vAtah prANeneShiro mayo bhUh | dyAvApRuthivI payasA payobhih | RutAvarI yagyiye
mA punItAm ||
bRuhadbhih savitastRubhih | varShiShThai-rdevamanmabhih | agne dakShaih punAhi mA | yena
devA apunata | yenApo divyankashah | tena divyena brahmaNA | idam brahma punImahe | yah
pAvamAnIraddhyeti | RuShibhi-ssambhRutagm rasam | sarvagm sa pUtamashnAti | svaditam
mAtarishvanA | pAvamAnIryo adhyeti | RuShibhissambhRutagm rasam | tasmai sarasvatI duhe |
kShIragm sarpi-rmadhUdakam || pAvamAnI-ssvastyayanIh | sudughAhi payasvatIh |
RuShibhissambhRuto rasah | brAhmaNeShvamRutagm hitam | pAvamAnIrdishantu nah | imam
lokamatho amum | kAmAnthsamardhayantu nah | devI-rdevaih samAbhRutAh |
pAvamAnIssvastyayanIh | sudughAhi ghRutashchutah | RuShibhih sambhRuto rasah |
brAhmaNeshvamRutagm hitam | yena devAh pavitreNa | AtmAnam punate sadA | tena
sahasradhAreNa | pAvamAnyah punantu mA | prAjApatyam pavitram | shatodyAmagm
hiraNmayam | tena brahma vido vayam | pUtam brahma punImahe | indrassunItI sahamA
punAtu | somassvastyA varuNassamIchyA | yamo rAjA pramRuNAbhih punAtu mA | jAtavedA
morjayantyA punAtu | bhUrbhuvassuvah ||
om tacCham yorAvRuNImahe | gAtum yagnAya | gAtum yagnapataye | daivI-ssvastirastu nah |
svastirmAnuShebhyaha | Urdhvam jigAtu bheShajam | shanno astu dvipade | sham chatuShpade
| om shAntih shAntih shAntihi ||

error: Content is protected !!