Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Paramacharya’s Durga Pancha Rathnam

Paramacharya’s Durga Pancha Rathnam

 

te dyanayoganugata apashayan
twam eva deviim swagunair nigudaam
twam eva shakthii parameshwerasya
maam paahi sarweshvari mokshadatri

devatma shaktihi sruti vakya geeta
mahirishi lokasya pura prasanna
guha param vyoma sataha pratishta
maam paahi sarweshvari mokshadatri

parasya shaktihi vividhaiva suryaese
swetaswa vakyothitadevi durge
swbhaviki gnana bala kriya te
maam paahi sarweshvari mokshadatri

devatma shabedena shivatma Bhuta
yath kurma vayava vacho vivritya
twam pasa vicheda kari prasidda
maam paahi sarweshvari mokshadatri

twam brahma puccha vividha mayuri
brahma pratishtasupadista gita
gyana swarupa atmataya kilanaam
maam paahi sarweshvari mokshadatri.

error: Content is protected !!