Breaking News
Home / Mantras / Panchakshari Upanishat

Panchakshari Upanishat

Om Sahana vavatu
Sahanou bhunakthu
Saha veeryam karavavaha
Tejaswinavadhitamastu mavidvishavahai
Om santhi santhi santhi hi

Akara, ukara, makara bindu nadatmakaha.
Om pranavaha.
Tasmannakara, makara, sikara, vakara, yakara rupa.
Panchakshara Jayanthe.
Nakaro brahma rupam.
Makaro Vishnu rupam.
Sikaro rudra rupam.
Vakara eswara rupam.
Yakara sadaa siva rupam.
Yetat panchaksharam. Pancha Pretha rupam
Nivrutyadi panchakala rupam.
Prudhivyadi pancha tatwa rupam.
Gandhadi pancha guna rupam.
Bindwadi pancha pasa rupam
Chaturstradi pancha mudradi rupam.
Brahmadi karaneeswara rupam
Pancha makara rupam
Sakshan moksha rupam
Prathra dheeyano papo apapo bhavati.
Satyam vada. Dharmam chara.
Ka bhakshyam na kuryath.
Athmahitha machareth.
Gururnavadheth.
Abhakthaya na prakasayeth.
Sapta koti maha mantranam sarame tat jnatwa prajapeth.
Om sahana vavathu
Sahanau bhunakthu.
Sahaveeryam karavavahai.
Thejaswinavadheethamastu mavidvishavahai
Om santhi santhi santhi hi.
Om tatsat.

error: Content is protected !!