Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Pancha Mukha Hanuman Kavacham

Pancha Mukha Hanuman Kavacham

Sri Garuda Uvacha:

Adha Dhyanam pravakshyami, srunu sarvanga sundari,
Yath krutham deva devena dhyanam hanumatha priyam., 1

Pancha vakthram Maha bheemam, tripancha nayanair yutham,
Bahubhir dasabhir yuktham, sarva kamartha sidhidham., 2

Poorvam thu vanaram vakthram, koti soorya sama prabham,
Damshtra karala vadanam, brukuti kutilekshanam., 3

Asyaiva dakshinam vakthram Narasimham mahadbutham,
Athyugra thejo vapusham bheeshanam bhaya nasanam., 4

Paschimam Garudam vakthram vakra thundam Mahabalam,
Sarva naga prasamanam visha bhoothadhi krundanam., 5

Utharam soukaram vakthram krishnam dheeptham nabhopamam,
Patala Simha Vetala jwara rogadhi krunthanam., 6

Oordhwam hayananam ghoram danavanthakaram param,
Yena vakthrena viprendra tharakakyam maha suram., 7

Jagaana saranam thasyath sarva sathru haram param,
Dhyathwa Pancha mukham rudhram hanumantham dhaya nidhim., 8

Angam trishulam, Gadwangam, pasam angusam parvatham,
Mushtim, kaumodhakim vruksham darayantham kamandalum,., 9

Bindipalam Jnana mudhraam dasabhir muni pungavam,
Yethanyayudha jaalaani dharayantha bhajamyaham., 1

0

Prethasanopavishtam tham sarvabharana bhooshitham,
Divya malambaradharam, divya gandhanulepanam,
Sarvascharya mayam devam Hanumath viswatho mukam., 11

Panchasyam achyutham maneka vichithra varnam,
Vakthram sasanga shikaram kapi raja varyam,
Peethabaradhri makutair upa shobhithangam,
Pingakshamadhyamanisam Manasa smarami., 12

Markataisam mahothsaham sarva shathru haram param,
Shathrum samhara maam raksha siman apad udhara., 13

Om Harimarkata markata manthramidham,parilikhyathi likhyathi vama thale,
yadi nasyathi nasyathi shathru kulam,yadi muchyathi muchyathi vama latha., 14

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya Poorva kapimukhaya sakala shathru samharakaya swaha

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya Dakshina mukhaya, karala vadanaya, narasimhaya sakala bhootha pramadhanaya swaha

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya, paschima mukhaya garudananaya sakala visha haraya swaha.

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya, Uthara mukhaya aadhi varahaya, sakala sampathkaraya swaha.

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya, Urdhwa mukhaya, hayagreevaya, sakala jana vasankaraya swaha.

Om asya Sri Pancha Hanuman maha manthrasya, Sri Ramachandra Rishi, anushtup Chanda, Pancha mukha veera Hanuman devatha,
Hanumanithi bheejam, Vayu puthra ithi shakthi, Anjani sutha ithi keelakam,
Sri Rama dhootha hanumath prasada sidhyarthe jape viniyoga. Ithi rishyadhika vinyaseth.

1 Adha kara nyasa
2 Adha Hrudhayadhi nyasa
3 Dhyanam
4 Adha Manthra
5 Ithi dig bhanda

Adha kara nyasa
Om Anjani suthaya angushtabhyam nama
Om Rudhra murthaye Tharjaneebhyam nama
Om Vayu puthraya madhyamabhyam nama
Om Agni garbhaya Anamikabhyam nama
Om Rama Dhoothaya kanishtikabhyam nama
Om Pancha mukha hanumath kara thala kara prushtabhyam nama
Ithi Kara nyasa

Adha Hrudhayadhi nyasa
Om Anjani suthaya hrudayaya nama
Om Rudhra murthaye Sirase Swaha
Om Vayu puthraya shikhaya vashat
Om Agni Garbhaya kavachaya hoom
Om Rama dhoothathaya nethraya Voushat
Om Pancha mukha hanumathe asthraya phat
Om Pancha mukha Hanumathe swaha

Dhyanam
Vande Vanara Narasimha khagarat kreedaswa vaktharanwitham,
Divyalankaranam tri Pancha nayanam dheedheepya manam ruchaa,
Hasthabhdhai rasi kheta pusthaka sudhaa Kumbha angusadhim halam,
Gadwangam phani bhooruham dasa bhujam sarvari veerapaham.

Adha Manthra
Om Sri Rama dhoothaya, Anjaneyaya, Vayu puthraya, Maha bala parakramaya,
Sita dukha nivaranaya, Lanka dahana karanaya, Maha bala prachandaya, Phalguna sakhaya,
Kolahala sakala Brahmanda viswa roopaya, Saptha samudhra nirlanganaya, Pingala nayanaya,
Amitha vikramaya, Surya bimba phala sevanaya, Dushta nivaranaya, Drushti niralankruthaya,
Sanjeevini sanjeevithangada Lakshmana maha kapi sainya pranadhaya, Dasa kanda vidhwamsanaya,
Rameshtaya, Maha Phalguna Sakhaya, Sita sahitha Rama vara pradhaya,
Shad prayoga gama Pancha mukha veera hanuman manthra jape viniyoga.

Om Hari markata markataya bham bham bham bham bham Voushat swaha

Om Hari markata markataya pham pham pham pham pham phat swaha

Om Hari markata markataya lum lum lum lum lum Akarshitha sakala sampath karaya swaha

Om Hari markata markataya Dham Dham Dham Dham Dham Shatru Sthmbanaya swaha

Om tam tam tam tam tam Koorma moorthate Pancha mukha veera Hanumathe para yanthra para thanthrouchadanaya swaha

Om kam kham gam gham ngam cham cham jam jham gnam tam tham dam dham nam,
tham ththam dham dhdham nam pam pham bam bham mam sam sham sam ham lam ksham swaha

Ithi dig bhanda
Om Poorva kapi mukhaya Pancha mukhaya Pancha mukha hanumathe tam tam tam tam tam sakala shatru samharanaya swaha

Om Dakshina mukhaya Pancha mukha hanumathe karala vadanaya Narasimhaya Om hraam
hreem hroom hraim hroum hrah Sakala bhootha pretha dhamanaya swaha

Om Uthara mukhaya aadhi varahaya lam lam lam lam lam nrusimhaya neelakanta moorthaye Pancha mukha hanumathe swaha

Om Urdhwa mukhaya haya greevaya rum rum rum rum rum Rudhra moorthaye sakala prayojana nirvahakaya swaha

Om Anjani suthaya, Vayu puthraya, Maha balaya, Sita soka nivaranaya,
Sri Ramachandra krupa padukaya Maha veerya pramadhanaya,
Brahmanda nathaya Kamadhaya Pancha mukha veera hanumathe swaha

Bhootha pretha pisacha Brahma Rakshasa sakini dakinyanathareeksha graham para yanthra para thanthrochatanaya swaha

Sakala prayojana nirvahakaya Pancha veera hanumathe, Sri Ramachandra vara prasadaya jam jam jam jam jam swaha

Idham kavacham padithwa maha kavacham paden nara,
Yeka varam japeth stotram sarva shathru nivaranam., 15

Dwivaram thu paden nithyam puthra poutharabhi vardhanam,
Trivaram cha paden nithyam sarva sapath karam shubham., 16

Chathurvaram paden nithyam sarva roga nivaranam,
Pancha varam paden nithyam srava loka vasam karam,., 17

Shadvaram cha paden nithyam Sarva deva vasam karam,
Saptha varam cha paden nithyam sarva soubhahya dhayakam., 18

Ashta varam paden nithyam ishta kamartha sidhidham,
Nava varam cha paden nithyam raja bhogamavapnuyath., 19

Dasa varam paden nihyam tri lokya jnana darsanam,
Rudra vruthir paden nithya, sarva sidhir bhaved dhruvam., 20

Nirbhalo roga yukthascha maha vyadheedhi peeditham,
Kavacha smaranenaiva Maha balamapnuyath,., 21

Ithi Sudarsana samhithayam Sri Ramachandra Sita proktha Sri Pancha mukha Hanumath kavacham sampoornam.

error: Content is protected !!