Breaking News
Home / Mantras / Palayachyutha Stotram

Palayachyutha Stotram

Palayachyutha palayajitha playa kamalalaya,
Leelaya drutha bhoodharamburuhodhra swajanodhara

Madhwa manasa padma bhanu samam smara prathimam(sam) smara,
Snighdha nirmala seethe kanthila sanmukham karunonmukham,
Hrudhya kambhu samana kandharamakshayam durithakshayam,
Snigdha samsthutha roupya peeta kruthalayam harimalayam., 1

Angadhadhi sushobhi pani yugena samkshubhithainasam,
Thunga malya manindra hara sarorasam khala nerasam,
Mangalapradha manda dhahama virajitham bhajathajitham,
Tham grena vara roupya peeta kruthalayam harimalayam., 2

Peena ramya thanudharam bhaja hey mana shubha hey mana,
Svanubhava nidharsanaya disantha mardhisu santhamam,
Aanathosmi nijarjuna priya sadhakam khalabhadhakam,
Heenathojijjatharaoupya peeta kruthalayam harimalayam., 3

Hema malika kinkini malikarasanchitham thamavanchitham,
Rathna kanchana chithra vasthrakateem Ghana prabhaya ghanam,
Kamra naga karopa moru mana mayam shubhadhee mayam,
Naumyaham vara roupya peeta kruthalayam harimalayam., 4

Vrutha janu manojna janga mamohadham paramohadham,
Rathna kalpa nakhathwisha hrutha hruththamasthathimuthamam,
Prathyaham rachitharchanam ramaya swayaagathaya swayam,
Chitha chinthya roupya peeta kruthalayam harimalayam., 5

Charu pada saroja yugma rucha amarochayachamaro,
Dhara mordh a jabhara mandala ranchakam kali bhanchakam,
Veerathothuchitha bhooshanam vara noopuam swathanuparam,
Dharayaathmani roupya peeta kruthalayam harimalayam., 6

Sushka vadhi mano aathidhoora tharagamothsava dagamam,
Sath kaveendra vacho vilasa mahodhaam maahithodhayam,
Lakshyami yatheeswarai krutha poojanam guna bhajanam,
Ddhikruthopama roupya peeta kruthalayam harimalayam., 7

Narada priyamavishambhuruhekshanam nija lakshanam,
Tharakopama charu dheepa chayanthare gatha chinthare,
Dheera manasa poorna Chandra samanamachyuthamanama,
Dhwarakopama roupya peeta kruthalayam harimalayam., 8

Phala Sruthi

Roupyapeeta kruthalayasya hare priyam durithaapriyam,
Thad padarchaka Vadhi raja yatiritham guna pooritham,
Gopyamashtakam edathuchamudhe mamasthivaha nirmama,
Prapya shudha phalaya thathra sukomalam hruthadheemalam.

error: Content is protected !!