Breaking News
Home / Mantras / oshadhee suktam

oshadhee suktam

oshadhee suktam

yaa oshadheeh poorvaa jaataa devebhyastriyugam puraa |
manai nu babhrooNaamaham shatam dhaamaani sapta cha || 1 ||
shatam vo amba dhaamaani sahasramuta vo ruhah |
adhaa shatakratvo yooyamimam me agadam kruta || 2 ||
oshadheeh prati modadhvam pushpavateeh prasoovareeh |
ashvaa iva sajitvareerveerudhah paarayishNavah || 3 ||
oshadheeriti maatarastadvo deveerupa bruve |
saneyamashvam gaam vaasa aatmaanam tava poorusha || 4 ||
ashvatthe vo nishadanam parNe vo vasatishkrutaa |
gobhaaja it kilaasatha yatsanavatha poorusham || 5 ||
yatroushadheeh samagnata raajaanah samitaaviva |
viprah sa uchyate bhishag akshohaameevachaatanah || 6 ||
ashvaavateem somaavateemoorjayanteemudojasam |
aavitsi sarvaa oshadheerasmaa arishTataataye || 7 ||
ucChushmaa oshadheenaam gaavo goshThaadiverate |
dhanam sanishyanteenaamaatmaanam tava poorusha || 8 ||
ishkrutirnaama voo maataa atho yooyam stha nishkruteeh |
seeraah patatruNeeh sthana yadaamayati nishkrutha || 9 ||
ati vishvaah parishThaah stena iva vrajamakramuh |
oshadheeh praachuchyavuryat kim cha tanvo3 rapah || 1

0 ||
yadimaa vaajayannahamoshadheerhasta aadadhe |
aatmaa yakshmasya nashyati puraa jeevagrubho yathaa || 11 ||
yasyoushadheeh prasarpathaangamanga parashparuh |
tato yakshmam vi baadhadhva ugro madhyamasheeriva || 12 ||
saakam yakshma pra pata chaasheNa kikideevinaa |
saakam vaatasya dhraajyaa saakam nashya nihaakayaa || 13 ||
anyaa vo anyaamavatvanyaanyasyaa upaavata |
taah sarvaah samvidaanaa idam me praavataa vachah || 14 ||

yaah phalineeryaa aphalaa apushpaa yaashcha pushpiNeeh |
bruhaspatiprasootaastaa no munchantvamhasah || 15 ||
munchantu maa shapathyaa3datho varuNayaaduta |
atho yamasya paD^^beeshaat sarvasmaaddevakilbishaat || 16 ||
avapatanteeravadan diva oshadhayaspari |
yam jeevamashnavaamahai na sa rishyaati poorushah || 17 ||
yaa oshadheeh somaraagyeerbahveeh shatavichakshaNaah |
taasaam tvamasyuttamaaram kaamaaya sham hrude || 18 ||
yaa oshadheeh somaraagyeervishThitaah pruthiveemanu |
bruhaspatiprasootaa asyai sam datta veeryam || 19 ||
maa vo rishat khanitaa yasmai chaaham khanaami vah |
dvipanchatushpadasmaakam sarvamastvanaaturam || 20 ||
yaashchedamupashruNvanti yaashcha dooram paraagataah |
sarvaah samgatya veerudhoasyai sam datta veeryam || 21 ||
oshadhayah sam vadante somena saha raagyaa |
yasmai kruNoti braahmaNastam raajan paarayaamasi || 22 ||
tvamuttamaasyoshadhe tava vrukshaa upastayah |
upastirastu so3asmaakam yo asmaam abhidaasati || 23 ||
|| iti oshadhee sooktam sampoorNam ||

error: Content is protected !!