Breaking News
Home / Mantras / Nrusimha Dwadasa Nama Stotram

Nrusimha Dwadasa Nama Stotram

Pradhamam thu Mahaa jwalo, dwitheeyam thu ugra kesari,
Thritheeyam Vajra damshtro, Chathurthothu Visaradha.., 1

Panchamam Narasimhascha, Sashta Kasyapa mardhana,
Sapthamo yathu hantha cha, ashtamo Deva vallabho.., 2

Nava Prahaladha Varadho, dasamo Anantha hasthaka,
Ekadaso Maha Rudro, Dwadaso Tharunasthadha.., 3

Dwadasani namani Nrusimhasya Mahathmana,
Manthra raja ithi jnatham, Sarva papa vinasanam,., 4

Kshaya apasmara kushtadhi, thapa jwara nivaranam,
Raja dware, Maha Gore sangrame cha Jalandhare., 5

Giri gahara aaranye Vyagra chora maya dish,
Ranecha marane chaiva samatham paramam Shubham.., 6

Satham aavarthayeth yasthu muchyathe Vyadhi bhandanath,
Aavarthayantha sahasram thu labhathe Vanchitham phalam.., 7

error: Content is protected !!