Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Neela Saraswathi stotram

Neela Saraswathi stotram

Stotram

1.Ghora roope maharave , sarva shathru bhayangari,
Bhakthebhyo varade devi thrahi maam saranagatham.

2.Surasurarchithe devi, sidha Gandharva sevithe,
Jadya papa hare devi, thrahi maam saranagatham.

3.Jatajuta samayukthe lola jihwantha karini,
Drutha budhikare devi, thrahi maam saranagatham.

4.Soumya krodha dhare roope , chanda munda namosthuthe,
Srushti roope namasthubhyam, thrahi maam saranagatham.

5.Jadaanaam jadathaam hanthi , bhakthaanaam bhaktha vathsala,
Moodathaam hara may devi, thrahi maam saranagatham.

6. Vam hroom hroom kamaye devi , bali homa priye nama,
Ugra thare namo nithyam , thrahi maam saranagatham.

7.Budhim dehi, yaso dehi , kavithwam dehi dehi may,
Moodathwam cha harer devi, thrahi maam saranagatham.

8.Indradhi vilasad dwanda vandhithe karunamayi,
Thare tharathi nadhasye , thrahi maam saranagatham.

9.Idham stotram padesdhyasthu sathatham sradhayonvitha,
Thasya Shathru kshayam yathi Maha pragnaa prajayathe.

error: Content is protected !!